WDP publiceert halfjaarlijks financieel verslag 2019


Halfjaarlijks financieel verslag 2019


Woensdag 31 juli 2019, 07u00

Gereglementeerde informatie
Voorwetenschap
(met betrekking tot punt 2.4.8 van dit verslag)

– De EPRA-winst over H1 2019 bedraagt 73,2 miljoen euro, een stijging met 12,5% ten opzichte van H1 2018. De EPRA-winst per aandeel bedraagt 3,16 euro, gestegen met 7,5% ten opzichte van H1 2018.
– WDP bevestigt zijn ambitie van een EPRA-winst per aandeel van 6,50 euro voor 2019, alsmede een beoogd brutodividend van 5,20 euro – telkens een stijging met 8%.
– In de loop van het eerste semester van 2019 kon 325 miljoen euro aan nieuwe investeringen worden vastgelegd in het kader van het nieuwe groeiplan 2019-23.
– WDP en VIB Vermögen beogen via een joint venture een uitbreiding van hun activiteiten in de Duitse regio’s Noordrijn-Westfalen, Bremen en Hamburg.
– Buitengewone Algemene Vergadering ter omzetting van rechtsvorm naar een NV.
– WDP stelt 7:1-splitsing van het aandeel voor.
– WDP maakt sinds 18 maart 2019 deel uit van de BEL 20 index.

Samenvatting

– De EPRA-winst[1] over H1 2019 bedraagt 73,2 miljoen euro, met name een stijging met 12,5% in vergelijking met H1 2018 (65,1 miljoen euro). De EPRA-winst per aandeel[2] over H1 2019 bedraagt 3,16 euro, een stijging met 7,5% tegenover 2,94 euro in H1 2018.  

– Het nettoresultaat (IFRS) – aandeel Groep over H1 2019 bedraagt 174,9 miljoen euro, mede gedreven door een variatie in de onderliggende waarde van de vastgoedportefeuille van 151,2 miljoen euro (met name +4,1%). Het nettoresultaat (IFRS) – aandeel Groep per aandeel over H1 2019 bedraagt 7,56 euro, tegenover 4,26 euro in H1 2018.

– De bezettingsgraad[3] bedraagt 97,1% op 30 juni 2019, tegenover 97,5% per 31 december 2018. De gemiddelde resterende looptijd tot de eerste opzegmogelijkheid van de huurcontracten en tot eindvervaldag van de WDP-portefeuille bedraagt respectievelijk 5,9 jaar en 7,3 jaar (inclusief zonnepanelen).

– Op 30 juni 2019 bedraagt de loan-to-value[4] 50,8% en de schuldgraad (proportioneel) 52,1%, tegenover respectievelijk 50,0% en 51,8% per 31 december 2018.

– De EPRA NAV[5] bedraagt 76,7 euro op 30 juni 2019, tegenover 71,2 euro op 31 december 2018. De IFRS NAV bedraagt 72,1 euro op 30 juni 2019, tegenover 68,5 euro op 31 december 2018.

– In de loop van het eerste semester van 2019 kon een investeringsvolume van circa 325 miljoen euro worden vastgelegd. Deze realisaties vormen alvast een goede start voor het nieuw aangekondigde groeiplan 2019-23.

– WDP en VIB Vermögen hebben een intentieovereenkomst ondertekend ter uitbreiding van hun respectievelijke logistieke vastgoedportefeuille in Duitsland in de regio’s Noordrijn-Westfalen, Bremen en Hamburg via een op te richten joint venture.

– Precies in het jaar dat WDP de twintigste verjaardag van zijn beursnotering in Brussel viert, is de onderneming opgenomen in de BEL 20. De effectieve opname is ingegaan op 18 maart 2019.

– Zoals eerder aangekondigd[6], wenst WDP zich om te zetten van een Comm. VA met een statutaire zaakvoerder, in een NV met een monistische Raad van Bestuur in het kader van het recent goedgekeurde Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Daarbij kiest WDP voor de “early opt-in”. Daarnaast wenst WDP de machtiging toegestaan kapitaal en de machtiging tot inkoop eigen aandelen te vernieuwen, alsook een voorstel tot splitsing van 7:1 van het aandeel voor te leggen.

– Voor 2019 bevestigt WDP de verwachting van een EPRA-winst van 6,50 euro per aandeel (een stijging van 8%). Op basis van deze vooruitzichten, wordt een dividend voor 2019 (uitbetaalbaar in 2020) vooropgesteld tot 5,20 euro bruto per aandeel, eveneens een stijging van 8% ten opzichte van 2018.6 Voor de periode 2019-23 wordt gestreefd naar een jaarlijkse stijging van de EPRA-winst van 6% tot 8,00 euro in 2023.[7]

——

In overeenstemming met de richtlijnen die door ESMA (European Securities and Market Authority) werden uitgevaardigd, worden de door WDP gehanteerde Alternative Performance Measures (APM) bij eerste vermelding in dit persbericht via voetnoot van hun definitie voorzien. Deze definitie zal ook steeds van een symbool (z) worden vergezeld, teneinde de lezer op een overzichtelijke wijze te informeren dat de definitie een APM betreft. In de hoofdstukken 6.9 en 6.10 van dit persbericht wordt bovendien een reconciliatie van deze indicatoren gegeven.

[1] z EPRA-winst: dit betreft het onderliggende resultaat van de kernactiviteiten en geeft aan in welke mate de huidige dividendbetalingen worden ondersteund door de winst. Dit resultaat wordt berekend als het nettoresultaat (IFRS) exclusief het resultaat op de portefeuille, de variaties in de reële waarde van financiële instrumenten en de afschrijving en waardevermindering voor zonnepanelen. Zie ook www.epra.com.

[2] z De EPRA-winst per aandeel betreft de EPRA-winst op basis van het gewogen gemiddeld aantal aandelen.

[3] De bezettingsgraad wordt berekend in functie van de huurwaarden voor de verhuurde gebouwen en de niet-verhuurde oppervlaktes en inclusief de inkomsten van de zonnepanelen. Projecten in aanbouw en/of renovatie worden buiten beschouwing gelaten.

[4] z De loan-to-value bekomt men vanuit de IFRS-rekeningen door de netto financiële schulden te delen door de som van de reële waarde van de vastgoedportefeuille, de reële waarde van de zonnepanelen en financiering aan en deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures.

[5] z EPRA NAV: dit is de NAV die werd aangepast zodat ze ook vastgoed en overige investeringen tegen hun reële waarde omvat en die bepaalde posten uitsluit die naar verwachting geen vaste vorm zullen krijgen in een bedrijfsmodel met vastgoedbeleggingen op lange termijn. Zie ook www.epra.com.

[6] Zie persbericht van 24 april 2019, 12u, link: https://www.wdp.eu/nl/persberichten/voorwaarden-be…

[7] Deze winstverwachtingen zijn gebaseerd op de huidige situatie en behoudens vandaag onvoorziene omstandigheden (zoals bijvoorbeeld een materiële verslechtering van het economische en financiële klimaat) en een normaal aantal uren zonneschijn.

Link naar persbericht:  https://www.wdp.eu/nl/articles/press-release/halfj…

BizPress.nl