Nieuwe cao primair onderwijs: forse stijging lerarensalaris


Werkgevers en werknemers hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Sociale partners zorgen daarmee dat het extra geld zo snel mogelijk bij de leraren terecht komt. Het akkoord wordt de komende weken voorgelegd aan de achterbannen.

De PO-Raad en vakbonden hebben de afgelopen periode de gezamenlijke verantwoordelijkheid genomen om tot een onderhandelaarsakkoord te komen waarbij zij maximaal gebruik hebben gemaakt van de financiële ruimte die er is. Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere werknemers hebben meegedacht en hun input gegeven.

Partijen willen dat leraren en scholen snel profiteren van de resultaten van de acties in het primair onderwijs. Onder druk van de acties is 270 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de salarissen van leraren. Dat bedrag is niet voldoende om de salariskloof met het voortgezet onderwijs compleet te overbruggen. De politiek is nu weer aan zet om het salaris in het primair onderwijs echt op een gelijkwaardig niveau te brengen. Dit is nodig om het lerarentekort in het primair onderwijs het hoofd te bieden.

De belangrijkste punten uit het onderhandelaarsakkoord zijn:

•          In de nieuwe cao komt een nieuw loongebouw en functiebeschrijvingen voor leraren die recht doen aan de complexiteit van lesgeven in het primair onderwijs;

•          De 270 miljoen euro is in het loongebouw ingezet voor de lerarenschalen, vooral daar waar de salariskloof met het voortgezet onderwijs het grootst is;

•          Alle leraren krijgen een nieuwe, flink hogere salarisschaal;

•          Daarbovenop krijgen alle werknemers een marktconforme salarisverhoging van 2,5% per 1 september 2018;

•          Alle leraren in het primair onderwijs krijgen in oktober een eenmalige uitkering van 42% van hun nieuwe maandsalaris (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur);

•          Alle medewerkers in het primair onderwijs krijgen in oktober een eenmalige uitkering van 750 euro (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur);

•          Er komt meer professionele ruimte voor de schoolteams;

•          Voor vervanging bij zieke leraren geldt de ketenbepaling niet langer. Hierdoor kunnen scholen alles op alles zetten om vervanging te regelen en lesuitval te voorkomen;

•          De verplichte functiemixpercentages verdwijnen uit de cao. Er wordt 70 miljoen euro extra toegevoegd aan lerarensalarissen. Scholen, leraren en schoolbesturen gaan zelf over het functiebouwwerk in hun organisatie;

•          Bovenwettelijke uitkeringen worden aangepast;

•          De cao wordt eenvoudiger, transparanter en beter leesbaar;

•          De cao loopt tot 1 maart 2019.

Het primair onderwijs heeft stevig van zich laten horen het afgelopen jaar. De sector vraagt eensgezind om extra middelen. Vakbonden en de PO-Raad doen dat omwille van een rechtvaardige beloning voor alle werknemers, het tegengaan van het lerarentekort en in het belang van de kwaliteit van onderwijs voor de leerlingen.

  

BizPress.nl