BB&T rapporteert solide winst over derde kwartaal


WINSTON-SALEM, Noord-Carolina, 19 oktober 2017 /PRNewswire/ — BB&T Corporation heeft vandaag de winst over het derde kwartaal van 2017 bekendgemaakt. Het nettoresultaat beschikbaar voor gewone aandeelhouders was $ 597 miljoen. De winst per verwaterd aandeel in het derde kwartaal van 2017 kwam uit op $ 0,74, een groei van 1,4% ten opzichte van $ 0,73 vorig jaar. Met uitzondering van fusiegerelateerde en reorganisatiekosten van $ 47 miljoen voor belastingen ($ 29 miljoen na belastingen), was het nettoresultaat beschikbaar voor gewone aandeelhouders $ 626 miljoen, of $ 0,78 per verwaterd aandeel. Dat is een groei van 2,6% ten opzichte van $ 0,76 vorig jaar.

In het tweede kwartaal van 2017 was het nettoresultaat beschikbaar voor gewone aandeelhouders $ 631 miljoen ($ 0,77 per verwaterd aandeel) en in het derde kwartaal van 2016 was dit $ 599 miljoen ($ 0,73 per verwaterd aandeel).

“We hadden een solide kwartaal met groei in de winst en goede kostenbeheersing,” aldus Voorzitter en Chief Executive Officer Kelly S. King. “De inkomsten op basis van belastbaar-equivalent waren $ 2,9 miljard, een groei van 1,4% ten opzichte van het derde kwartaal van 2016. De netto rentebaten zijn gegroeid met $ 38 miljoen door hogere rentepercentages.

“De totale uitgaven in het kwartaal bedroegen $ 1,7 miljard en onze GAAP was 62,0%, met name vanwege de reorganisatiekosten voor optimalisatie van onze bedrijfsstructuur,” aldus King. “Onze aangepaste efficiëntieratio van 58,3% in het lopende jaar is het laagste in vier jaar.

“Terwijl de gemiddelde totale kredieten zijn afgenomen met 1,1% op jaarbasis in vergelijking met het laatste kwartaal, namen de kernkredieten toe met 3,2%, exclusief prime-autokredieten, woninghypotheken en aangekochte, onvolwaardige leningen die geheel volgens planning afnemen,” aldus King. “Onze kredietkwaliteit is erg sterk, omdat niet-presterende activa en leningen met een achterstalligheid van 90 dagen of meer relatief stabiel waren en het al lage niveau van oninbare schulden verder is verbeterd.”

“Wij zijn ook zeer verheugd met de voltooiing van de herinkoop van $ 920 miljoen aan aandelen in het derde kwartaal,” aldus King. “Dit is bijna de helft van de hoeveelheid die is opgenomen in ons kapitaalplan die laat in het vorige kwartaal is goedgekeurd en dit demonstreert onze aanhoudende kapitaalkracht en toewijding aan het bedienen van onze klanten en gemeenschappen terwijl we langetermijnvoordelen genereren voor onze aandeelhouders.”

Hoogtepunten in de prestaties in het derde kwartaal van 2017

— Inkomsten op basis van belastbaar-equivalent waren $ 2,9 miljard voor
het derde kwartaal, een daling van $ 41 miljoen ten opzichte van het
tweede kwartaal van 2017

— De netto rentebaten op basis van belastbaar-equivalent zijn gegroeid
met $ 13 miljoen
— De netto rentemarge was 3,48%, een groei van één basispunt, door
tariefsverhogingen
— De niet-rentebaten daalden met $ 54 miljoen vanwege lagere
verzekeringsinkomsten
— De ratio tariefinkomsten was 41,4%, in vergelijking met 42,7% in
kwartaal ervoor

— De niet-rentedragende uitgaven waren $ 1,7 miljard, nagenoeg gelijk aan
het tweede kwartaal van 2017

— Personeelskosten daalden met $ 18 miljoen
— Fusiegerelateerde en reorganisatiekosten groeiden met $ 37 miljoen
— De GAAP-efficiëntieratio bedroeg 62%, in vergelijking met 61,0% in
het kwartaal ervoor
— De aangepaste efficiëntieratio was 58.3%, in vergelijking met 58,6%
in het kwartaal ervoor

— De gemiddelde voor investeringen aangehouden leningen en pachten
bedroegen $ 142,7 miljard, in vergelijking met $ 143,1 miljard in het
tweede kwartaal van 2017

— De gemiddelde uitstaande kredieten in de groep dochtermaatschappijen
groeiden met $ 522 miljoen, of 13,2% op jaarbasis
— De gemiddelde commerciële vastgoedleningen voor bouw en
ontwikkeling groeide met $ 276 miljoen, of 28,0% op jaarbasis
— De gemiddelde financieringskredieten daalden met $ 670 miljoen, of
25,4% op jaarbasis
— De gemiddelde woninghypotheekkredieten daalden met $ 468 miljoen, of
6,3% op jaarbasis

— De gemiddelde depositoʹs waren $ 157,4 miljard in vergelijking met $
160,3 miljard in het tweede kwartaal van 2017

— De gemiddelde niet-rentedragende deposito’s groeiden met $ 916
miljoen, of 6,9% op jaarbasis
— De depositomix verstevigde, waarin niet-rentedragende depositoʹs
34,0% uitmaken van de totale deposito’s, in vergelijking met 32,8%
in het kwartaal ervoor
— De gemiddelde rentedragende depositoʹs namen af met $ 3,8 miljard
en de kosten bedroegen 0,35%, een groei van vijf basispunten ten
opzichte van het kwartaal ervoor

— De resultaten uit de kwaliteit van de activa verbetert verder

— Niet-presterende kredieten bedroegen 0,42% van de voor investeringen
aangehouden leningen, een daling van één basispunt ten opzichte
van het kwartaal ervoor
— Doorgroeiende leningen met een achterstalligheid van 90 dagen of
meer bedroegen 0,35% van de voor investeringen aangehouden leningen,
in vergelijking met 0,34% in het kwartaal ervoor
— Doorgroeiende leningen met een achterstalligheid tussen de 30 en 89
dagen bedroegen 0,69% van de voor investeringen aangehouden
leningen, in vergelijking met 0,61% in het kwartaal ervoor
— De reserves voor de dekking van kredietverliezen bedroeg 2,44 maal
de voor investeringen aangehouden niet-presterende kredieten, ten
opzichte van 2,43 maal in het kwartaal ervoor
— De reserves voor de dekking van lening- en pachtverliezen bedroeg
1,04% van de voor investeringen aangehouden leningen, een kleine
groei in vergelijking met het kwartaal ervoor

— Over de hele linie bleven de kapitaalniveaus sterk:

— De gewone Tier 1-aandelen naar risico gewogen activa was 10,1%
— Het Tier 1-risicodragend kapitaal was 11,8%
— Het totale kapitaal was 13,9%
— Het hefboomkapitaal 9,9%
Winstpresentatie en overzicht kwartaalpresentaties

Om mee te luisteren met BB&Tʹs live conference call over de winsten van het derde kwartaal van 2017 om 8:00 ET vandaag, bel het telefoonnummer 866-519-2796 en toets de deelnemerscode 885781 in. Tijdens de conference call over de winst zal er gebruik worden gemaakt van een presentatie die beschikbaar is op onze website https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations [https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations]..Herhalingen van de conference call zijn 30 dagen beschikbaar via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 4313363).

De presentatie, inclusief een bijlage met niet algemeen aanvaarde actuariële grondslagen (Eng: non Generally Accepted Accounting Principles (non-GAAP)) is beschikbaar via https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations [https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations]. BB&Tʹs overzicht van de prestaties van het derde kwartaal van 2017, dat gedetailleerde financiële schema’s bevat, is beschikbaar op de website van BB&T: https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings [https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings].

Over BB&T

BB&T is een van de grootste holdingmaatschappijen in de financiële dienstverlening van de Verenigde Staten met $ 220,3 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van $ 37,0 miljard per 30 september 2017. Voortbouwend op een lange traditie van uitmuntendheid in het bankwezen, biedt BB&T een breed scala aan financiële diensten, waaronder op het gebied van consumenten- en zakenbankieren, investeringen, verzekeringen, vermogensbeheer, effectenbemiddeling, hypotheken, bedrijfsbankieren, kapitaalmarkten en gespecialiseerde kredietverlening. Gevestigd in Winston-Salem, North Carolina, is de onderneming actief in meer dan 2.100 financiële centra in vijftien staten en in Washington, D.C. Genoteerd in de Fortune 500-lijst wordt BB&T wordt stelselmatig erkend voor uitstekende klanttevredenheid door Greenwich Associates voor bankieren voor het midden- en kleinbedrijf. Kijk voor meer informatie over BB&T en al haar producten en diensten op BBT.com.

Kapitaalratio’s zijn voorlopig.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die niet in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde actuariële grondslagen {GAAP) in de Verenigde Staten. Het management van BB&T gebruikt deze ‘non-GAAP’-maatstaven in de analyse van de prestaties van haar bedrijf en de efficiency van haar activiteiten. Het management gelooft dat deze non-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende bedrijfsactiviteiten, de vergelijkbaarheid verbeteren van resultaten in voorliggende periodes en de effecten aantonen van de aanzienlijke items in de huidige periode. Het bedrijf gelooft dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan die prestatie. Het management van BB&T gelooft dat investeerders deze non-GAAP-maatstaven nuttig kunnen vinden. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP. Deze zijn ook niet per definitie vergelijkbaar met de non-GAAP prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de types non-GAAP-maatstaven die in dit persbericht zijn gehanteerd:

— De aangepaste efficiëntieratio is non-GAAP in die zin dat dat ze
winsten (verliezen) op afschrijving van immateriële activa,
fusie-gerelateerde en reorganisatiekosten en bepaalde andere elementen
buiten beschouwing laten. BB&T gelooft dat deze maatstaven een beter
inzicht verschaffen in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid
vergroten van de resultaten in voorliggende periodes, investeerders deze
nuttig kunnen vinden bij hun analyse van het bedrijf en daarnaast de
gevolgen effecten van de aanzienlijke baten en lasten.
— Kernkapitaal en andere relevante maatstaven zijn non-GAAP-maatstaven die
de impact van immateriële activa en de gerelateerde afschrijvingen
buiten beschouwing laten. Deze maatstaven zijn nuttig voor de
consistente evaluatie van zowel extern verworven als intern ontwikkelde
bedrijfsprestaties. Het management van BB&T hanteert deze maatstaven om
de kwaliteit van haar kapitaal en rendement te beoordelen in relatie tot
de renterisicoʹs en gelooft dat investeerders deze nuttig kunnen vinden
bij hun analyse van het bedrijf.
Een harmonisatie van deze non-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is te vinden in het overzicht van BB&Tʹs prestaties van het derde kwartaal van 2017, dat beschikbaar is op BBT.com.

Dit persbericht bevat “voorspellende verklaringen” in de zin van de ‘Private Securities Litigation Reform Act’ van 1995, aangaande de financiële situatie, resultaten van de bedrijfsactiviteiten, ondernemingsplannen en toekomstige prestatie van BB&T. Voorspellende verklaringen zijn niet gebaseerd op historische feiten maar weerspiegelen de verwachtingen en aannames van het management wat betreft BB&Tʹs activiteiten, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Omdat voorspellende verklaringen betrekking hebben op de toekomst, zijn ze onderhavig aan inherente onzekerheden, risicoʹs en moeilijk te voorspellen veranderingen in omstandigheden. BB&Tʹs werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen van de in de voorspellende verklaringen overwogen resultaten. Termen als “anticipeert”, “gelooft”, “schat”, “verwacht”, “voorspelt”, “bedoelt”, “plant”, “projecteert”, “kan”, “zal”, “moet”, “kon” en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze voorspellende verklaringen aan te wijzen. Dergelijke verklaringen zijn onderhavig aan factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten. Er is geen verzekering dat enige lijst met risicoʹs en onzekerheden of risicofactoren compleet is, maar belangrijke factoren die de werkelijke resultaten aanzienlijk kunnen doen verschillen met die genoemd in de voorspellende verklaringen zijn zowel onder meer de volgende, maar niet uitgesloten tot, als de risicoʹs en onzekerheden die uitgebreider worden besproken onder Item 1A-Risicofactoren in ons Jaarrapport op Formulier 10-K voor het jaar dat is geëindigd op 31 december 2016, en in alle latere deponeringen van BB&T bij de Securities and Exchange Commission:

— de algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal of
regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat, onder meer, kan
resulteren in een achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of een
teruglopende vraag naar leningen, verzekeringen en andere diensten;
— verstoringen in de nationale of wereldwijde, inclusief de impact van een
downgrade van obligaties van de Amerikaanse regering door een van de
kredietbeoordelaars, de economische instabiliteit en de bijwerkingen van
de Europese recessie; de mogelijke exit van het Verenigd Koninkrijk uit
de Europese Unie en economische teruggang in China;
— veranderingen in het renteklimaat, waaronder de door de Federal Reserve
aangepaste rentetarieven, en de herbeoordeling van cashflow kunnen
leiden tot de afname van netto-rentemarges en/of de omvang en waardes
van verstrekte en aangehouden leningen en de waarde van andere
financiële activa;
— de concurrentiedruk tussen deposito- en andere financiële instellingen
kan aanzienlijk toenemen;
— veranderingen in wet- en regelgeving en boekhoudkundige veranderingen,
inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en implementatie van
de Dodd-Frank-wet, kunnen negatieve gevolgen hebben voor de
ondernemingen waarbinnen BB&T opereert;
— lokale, provinciale en nationale belastingautoriteiten kunnen
belastingposities innemen die nadelig zijn BB&T;
— de kredietbeoordeling van BB&T kan verminderen;
— er kunnen nadelige veranderingen plaatsvinden op de effectenmarkten;
— concurrenten van BB&T kunnen mogelijk meer financiële middelen hebben
en producten ontwikkelen die hen in staat stellen succesvoller te
concurreren dan BB&T. Mogelijk zijn zij onderhavig aan andere
regelgeving dan BB&T;
— cyber-veiligheidsrisico’s, waaronder “denial-of-service”, “hacking” en
“identiteitsdiefstal”, kunnen BB&T’s zakelijke en financiële prestaties
of reputatie negatief beïnvloeden, en BB&T kan aansprakelijk zijn voor
financiële schade geleden door derde partijen vanwege inbreuken op data
die worden gedeeld door financiële instituties;
— natuurrampen en andere catastrofes, waaronder terroristische daden,
kunnen nadelige effecten hebben op BB&T, BB&Tʹs activiteiten wezenlijke
verstoren alsmede de mogelijkheid of bereidheid van cliënten om een
beroep te doen op BB&Tʹs producten en diensten;
— kosten die te maken hebben met de integratie van de ondernemingen van
BB&T en haar fusiepartners kunnen groter uitvallen dan verwacht;
— falen in het uitvoeren van strategische of operationele plannen,
waaronder de mogelijkheid om succesvol fusies en acquisities te
volbrengen en/of te integreren of de verwachte kostenbesparingen of
inkomensgroei te realiseren die te maken heeft met fusies en acquisities
binnen de verwachte tijdskaders kunnen de financiële situatie of de
bedrijfsresultaten negatief beïnvloeden;
— gewichtige rechtszaken en juridische procedures kunnen een wezenlijk
negatieve uitwerking hebben op BB&T;
— negatieve uitkomst van juridische procedures en andere claims en
reglementaire en andere overheidsonderzoeken of andere onderzoeken
kunnen resulteren in negatieve publiciteit, protesten, boetes, sancties,
restricties op BB&T’s activiteiten of mogelijkheden om haar activiteiten
uit te breiden en andere negatieve consequenties, die allemaal
reputatieschade kunnen veroorzaken en een negatieve impact kunnen hebben
op financiële situatie of de bedrijfsresultaten;
— risico’s die voortkomen uit het omvangrijke gebruik van modellen;
— maatregelen voor risicomanagement kunnen niet volledig effectief zijn;
— afname van deposito door natuurlijk verloop, klantverlies en/of
inkomstenverlies als gevolg van voltooide fusies en overnames kan groter
zijn dan verwacht;
— hoger dan geraamde kosten met betrekking tot de infrastructuur voor
informatietechnologie of het falen in het succesvol implementeren van
toekomstige systeemverbeteringen kunnen een negatieve invloed hebben op
BB&T’s financiële situatie en de bedrijfsresultaten en kunnen
resulteren in aanzienlijke extra kosten voor BB&T; en
— grootschalige systeemstoringen, veroorzaakt door falende kritieke
interne systemen of kritieke diensten die zijn verleend door derde
partijen, kunnen een negatieve invloed hebben op BB&T’s financiële
situatie en de bedrijfsresultaten.
Lezers worden gewaarschuwd niet bovenmatig te vertrouwen op deze voorspellende verklaringen, die uitsluitend geldig zijn vanaf de datum van dit rapport. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die zijn geuit of geïmpliceerd in de voorspellende verklaringen. Behalve voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, is BB&T niet verantwoordelijk voor het herzien of actualiseren van enige voorspellende verklaringen om wat voor reden dan ook.

CONTACT: ANALYSTEN: Alan Greer, Executive Vice President, Investor Relations, (336) 733-3021, Richard Baytosh, Senior Vice President, Investor Relations, (336) 733-0732, Tamera Gjesdal, Senior Vice President, Investor Relations, (336) 733-3058, MEDIA: Brian Davis, Senior Vice President, Corporate Communications, Media@BBT.com

Web site: http://www.bbt.com/

BizPress.nl