BB&T rapporteert recordwinst voor kwartaal van $0,99 per verwaterd aandeel, een stijging met $0,22 of 28,6 procent ten opzichte van het tweede kw


WINSTON-SALEM, North Carolina, 20 juli 2018 /PRNewswire/ — BB&T Corporation heeft vandaag een recordwinst gerapporteerd voor het tweede kwartaal van 2018. De netto-inkomsten beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroegen $775 miljoen. De winst per verwaterd gewoon aandeel was $0,99 voor het tweede kwartaal van 2018, een stijging ten opzichte van $0,94 in het laatste kwartaal. De resultaten voor het tweede kwartaal leverden een rendement op jaarbasis op gemiddelde activa van 1,49 procent en een rendement op jaarbasis op het gemiddelde eigen vermogen van gewone aandeelhouders van 11,74 procent.

Exclusief fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten vóór belasting van $24 miljoen ($17 miljoen na belasting), bedroegen de netto-inkomsten beschikbaar voor gewone aandeelhouders $792 miljoen of $1,01 per verwaterd aandeel.

De netto-inkomsten beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroegen $745 miljoen ($0,94 per verwaterd aandeel) voor het eerste kwartaal van 2018 en $631 miljoen ($0,77 per verwaterd aandeel) voor het tweede kwartaal van 2017.

“De sterke omzet, verbeterde groei van leningen en solide kostenbeheersing hebben geresulteerd in een recordwinst voor het kwartaal”, aldus Chairman en Chief Executive Officer Kelly S. King. “We hebben ten opzichte van het vorige kwartaal een overtuigende groei op jaarbasis van 3,5 procent in gemiddelde voor investeringen aangehouden leningen gerealiseerd. Onze winst vóór belasting bedroeg meer dan $1,0 miljard en ook dat is een record en betekent een stijging van 4,7 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar.”

“De omzet bedroeg $2,9 miljard, waarbij zowel het netto rente-inkomen als het inkomen niet uit rente afkomstig dicht bij het hoogste niveau ooit uitkwamen. Totale kosten anders dan voor rente voor het kwartaal bedroegen $1,7 miljard, $22 miljoen minder dan in het tweede kwartaal van 2017. Exclusief fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten waren de kosten anders dan voor rente $36 miljoen minder, en dat is het resultaat van onze progressie in onze optimalisatie-inspanningen”, zei King.

“De kwaliteit van activa blijft uitstekend en is in het tweede kwartaal verder verbeterd. Niet-presterende activa, netto afschrijvingen en leningen 90 dagen of meer achterstallig zijn allemaal minder geworden ten opzichte van al zeer lage niveaus”, zei King.

“We zijn er blij mee dat de Federal Reserve geen bezwaar heeft aangetekend tegen ons kapitaalplan dat voorziet in een toename van $0,03 per aandeel in ons dividend, waarover in de vergadering van de Board of Directors in juli zal worden overlegd, en het terugkopen van aandelen tot een waarde van $1,7 miljard. Een deel van het kapitaal dat was gereserveerd voor het terugkopen van aandelen, is gebruikt voor de overname van Regions Insurance begin juli. Die overname past prima in onze strategie en vergroot ons netwerk van detailhandelsverzekeringen in belangrijke markten voor BB&T in het zuidoosten en nieuwere markten in Texas, Louisiana, Arkansas en Indiana”, aldus King.

Hoogtepunten prestaties tweede kwartaal 2018

— Winst per verwaterd gewoon aandeel bedroeg $0,99, een stijging met $0,05
ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018

— Exclusief fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten bedroeg de
winst per verwaterd gewoon aandeel $1,01
— Rendement op gemiddelde activa was 1,49 procent
— Rendement op gemiddeld eigen vermogen van gewone aandeelhouders was
11,74 procent
— Rendement op gemiddeld actief vermogen van gewone aandeelhouders was
19,78 procent

— Belastbare equivalente opbrengsten bedroegen $2,9 miljard, een stijging
van $65 miljoen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018

— De netto-rentemarge bedroeg 3,45 procent, één basispunt hoger dan
in het voorgaande kwartaal
— Het inkomen niet uit rente afkomstig ging met $42 miljoen omhoog,
voornamelijk vanwege hogere verzekeringsinkomsten
— De ratio van de provisie-inkomsten bedroeg 42,5 procent, vergeleken
met 41,9 procent in het voorgaande kwartaal

— Uitgaven anders dan aan rente bedroegen $1,7 miljard, een stijging met
$34 miljoen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018, met name
vanwege uitgaven aan op prestaties gebaseerde premies

— Uitgaven anders dan aan rente waren $22 miljoen lager dan in het
tweede kwartaal van 2017
— GAAP-efficiëntieratio bedroeg 59,7 procent, vergeleken met 60,0
procent in het eerste kwartaal van 2018
— Aangepaste efficiëntieratio bedroeg 57,4 procent, vergeleken met
57,3 procent in het eerste kwartaal van 2018

— Gemiddelde leningen en leases die werden aangehouden voor investeringen,
bedroegen $144,1 miljard, een stijging van $1,2 miljard of 3,5 procent
op jaarbasis ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018

— Gemiddelde commerciële en industriële leningen namen toe met $921
miljoen, of 6,3 procent op jaarbasis
— Gemiddelde leningen voor commercieel onroerend goed namen toe met
$148 miljoen, of 2,8 procent op jaarbasis
— Gemiddelde huizenhypotheken namen toe met $448 miljoen, of 6,2
procent op jaarbasis
— Gemiddelde directe retailkredieten namen af met $111 miljoen, of 3,8
procent op jaarbasis
— Gemiddelde indirecte leningen namen af met $110 miljoen, of 2,6
procent op jaarbasis

— Gemiddelde deposito’s bedroegen $157,7 miljard, vergeleken met $157,1
miljard voor het eerste kwartaal van 2018

— De gemiddelde niet-rentedragende deposito’s groeiden met $567
miljoen, of 4,3 procent op jaarbasis
— Gemiddelde niet-rentedragende deposito’s stonden voor 34,2 procent
van de totale deposito’s, vergeleken met 34,0 procent in het
voorgaande kwartaal
— De gemiddelde kosten van rentedragende deposito’s bedroegen 0,57
procent, een stijging van 11 basispunten

— Kwaliteit van activa blijft uitstekend

— Niet-presterende leningen vormden 0,38 procent van de voor
investeringen aangehouden leningen, een daling van vier basispunten
ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018
— Leningen 90 dagen of meer achterstallig en nog steeds groeiend
bedroegen 0,30 procent van de voor investeringen aangehouden
leningen, vergeleken met 0,34 procent in het voorgaande kwartaal
— Netto afschrijvingen vormden 0,30 procent van gemiddelde leningen en
leases, een daling van 11 basispunten
— De reservering voor de dekkingsratio van leningsverlies was 2,74
maal niet-presterende leningen die voor investeringen werden
aangehouden, vergeleken met 2,49 maal in het voorgaande kwartaal
— De reservering voor lenings- en leaseverliezen was 1,05 procent van
de leningen aangehouden voor investeringen, ongewijzigd ten opzichte
van het voorgaande kwartaal

— Kapitaalniveaus bleven over het geheel sterk

— Tier 1 kernkapitaal ten opzichte van risicogewogen activa bedroeg
10,2 procent
— Tier 1 risicogebaseerd kapitaal bedroeg 11,9 procent
— Totaal kapitaal bedroeg 13,9 procent
— Leverage kapitaal bedroeg 10,0 procent

Presentatie resultaten en samenvatting kwartaalprestaties

Als u wilt luisteren naar de live conference call over de resultaten van BB&T in het tweede kwartaal van 2018, vandaag om 8 uur ‘s ochtends (ET), belt u 866-519-2796 en voert u de deelnemerscode 876127 in. Tijdens de conference call over de resultaten wordt een presentatie gebruikt die daarna ook beschikbaar is op onze website op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations. De conference call kan gedurende 30 dagen worden afgeluisterd via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 6326592).

De presentatie, inclusief een bijlage voor harmonisatie van niet-GAAP-verklaringen, vindt u op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations. De samenvatting van de kwartaalprestaties van BB&T in het tweede kwartaal van 2018, die gedetailleerde financiële gegevens bevat, is beschikbaar op de website van BB&T op https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings [https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings].

Over BB&T

Per 30 juni 2018 is BB&T een van de grootste holdingmaatschappijen in de financiële dienstverlening van de Verenigde Staten met $222,7 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van ongeveer $39,1 miljard. Het fundament van BB&T is een lange traditie van uitstekende dienstverlening in de banksector, en BB&T biedt een breed scala aan financiële services, waaronder bankdiensten voor de detailhandel en zakelijke bankdiensten, investeringen, verzekering, vermogensbeheer, activumbeheer, hypotheken, bankdiensten voor grotere ondernemingen, kapitaalmarkten en gespecialiseerde leningen. BB&T is gevestigd in Winston-Salem, North Carolina, en is actief in meer dan 1.900 financiële centra in 15 staten en Washington, D.C. Het bedrijf wordt als bank voor het midden- en kleinbedrijf stelselmatig erkend voor uitstekende klantenservice door de Greenwich Associates. Kijk voor meer informatie over BB&T en haar producten en diensten op BBT.com.

Kapitaalratio’s zijn voorlopig.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die niet zijn bepaald in overeenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes (“GAAP”) in de Verenigde Staten. Het management van BB&T gebruikt deze “niet-GAAP”-maatstaven in de analyse van de prestaties van het Bedrijf en de efficiëntie van de activiteiten. Het management denkt dat deze niet-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende bedrijfsactiviteiten, de vergelijkbaarheid verbeteren van resultaten in voorgaande perioden en daarnaast de effecten aantonen van de aanzienlijke posten in de huidige periode. Het Bedrijf denkt dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan die prestaties. Het management van BB&T denkt dat voor investeerders deze financiële niet-GAAP-maatstaven bruikbaar zijn. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP, noch is deze per definitie vergelijkbaar met de niet-GAAP-prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de soorten niet-GAAP-maatstaven die in dit persbericht worden gehanteerd:

— De aangepaste efficiëntieratio is een niet-GAAP-maatstaf in de zin dat
deze winsten (verliezen) op effecten, afschrijving van immateriële
activa, fusiegerelateerde kosten, reorganisatiekosten en andere
geselecteerde posten buiten beschouwing laat. Het management van BB&T
hanteert deze maatstaf in haar analyse van de prestaties van het
Bedrijf. Het management van BB&T gelooft dat deze maatstaf een beter
inzicht verschaft in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid
vergroot van de resultaten in voorliggende perioden, en daarnaast de
effecten van de aanzienlijke baten en lasten aantoont.
— Actief aandelenkapitaal en gerelateerde kapitaalratio’s zijn
niet-GAAP-maatstaven die de impact van immateriële activa en daaraan
gerelateerde afschrijving buiten beschouwing laten. Deze maatstaven zijn
nuttig voor de consistente evaluatie van de bedrijfsprestaties, ongeacht
of het gaat om overgenomen of intern ontwikkelde activiteiten. Het
management van BB&T hanteert deze maatstaven om de kwaliteit van het
kapitaal en het rendement ten opzichte van het balansrisico te
beoordelen en denkt dat investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun
analyse van het Bedrijf.
— De netto kernrentemarge is een niet-GAAP-maatstaf die de netto
rentemarge bijstelt om de effecten van de verantwoording van aankopen
uit te sluiten. Het rente-inkomen en de gemiddelde balansen voor
PCI-leningen zijn in hun geheel uitgesloten, aangezien de verantwoording
van deze leningen kan resulteren in aanzienlijke en ongebruikelijke
trends in rendementen. De verantwoordingen van aankooprekeningen en
gerelateerde afschrijvingen voor a) effecten verkregen van de FDIC in
verband met de overname van Colonial en b) niet-PCI-leningen, deposito’s
en langetermijnschulden overgenomen van Susquehanna en National Penn
zijn uitgesloten om hun rendementen in te schatten tegen tarieven
geldend voorafgaand aan de overname. Het management van BB&T gelooft dat
de aanpassingen van de berekening van de netto rentemarge voor bepaalde
verkregen activa en passiva investeerders nuttige informatie verschaffen
over de relatieve prestatie van de winstgevende activa van BB&T.
— De aangepaste verwaterde winst per aandeel is een niet-GAAP-maatstaf, in
de zin dat fusiegerelateerde kosten, reorganisatiekosten en andere
geselecteerde posten zijn uitgesloten, na aftrek van belastingen. Het
management van BB&T hanteert deze maatstaf in haar analyse van de
prestaties van het Bedrijf. Het management van BB&T gelooft dat deze
maatstaf een beter inzicht verschaft in de lopende activiteiten en de
vergelijkbaarheid vergroot van de resultaten in voorliggende perioden,
en daarnaast de effecten van de aanzienlijke baten en lasten aantoont.
— De aangepaste operationele leverage ratio is een niet-GAAP-maatstaf in
de zin dat deze winsten (verliezen) op effecten, afschrijving van
immateriële activa, fusiegerelateerde kosten, reorganisatiekosten en
andere geselecteerde posten buiten beschouwing laat. Het management van
BB&T hanteert deze maatstaf in haar analyse van de prestaties van het
Bedrijf. Het management van BB&T gelooft dat deze maatstaf een beter
inzicht verschaft in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid
vergroot van de resultaten in voorliggende perioden, en daarnaast de
effecten van de aanzienlijke baten en lasten aantoont.
— De aangepaste prestatieratio’s zijn niet-GAAP-maatstaven in de zin dat
fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten en, in het geval van
rendement op het gemiddelde kernkapitaal van de normale aandeelhouders,
afschrijvingen van immateriële activa zijn uitgesloten. Het management
van BB&T hanteert deze maatstaven in haar analyse van de prestaties van
het Bedrijf. Het management van BB&T gelooft dat deze maatstaven een
beter inzicht verschaffen in de lopende activiteiten en de
vergelijkbaarheid vergroten van de resultaten in voorliggende perioden,
en daarnaast de effecten van de aanzienlijke baten en lasten aantonen.
Een harmonisatie van deze niet-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is te vinden in het overzicht van BB&T’s prestaties in het tweede kwartaal van 2018, dat is te vinden op https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings [https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings] .

Dit persbericht bevat “uitspraken over verwachtingen voor de toekomst”, in de zin van de ‘Private Securities Litigation Reform Act’ van 1995, aangaande de financiële situatie, resultaten van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsplannen en toekomstige prestaties van BB&T. Uitspraken over verwachtingen voor de toekomst zijn niet gebaseerd op historische feiten, maar in plaats daarvan op overtuigingen en aannames van het management met betrekking tot de activiteiten van BB&T, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Omdat uitspraken over verwachtingen betrekking hebben op de toekomst, zijn die onderworpen aan inherente onzekerheden, risico’s en wijzigingen in omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn. De daadwerkelijke resultaten van BB&T kunnen wezenlijk afwijken van de resultaten die worden overwogen in uitspraken over verwachtingen voor de toekomst. Termen als “anticipeert”, “denkt”, “schat”, “verwacht”, “voorspelt”, “bedoelt”, “plant”, “projecteert”, “kan”, “zal”, “moet”, “kon” en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze voorspellende verklaringen te identificeren. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten. Ook al bestaat er geen garantie dat een opsomming van risico’s en onzekerheden of risicofactoren compleet is, volgt hier een lijst van belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die worden gepresenteerd in de uitspraken over verwachtingen voor de toekomst, zonder beperking, alsmede de risico’s en onzekerheden die tot in detail worden besproken onder “Item 1A-Risk Factors” in ons jaarverslag op Formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2017 en in stukken die BB&T daarna nog heeft ingediend bij de Securities and Exchange Commission:

— algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal,
hetzij regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat, onder
meer, kan resulteren in lagere deposito’s en/of activumgroei en een
achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of een teruglopende vraag naar
krediet, verzekeringen en andere diensten;
— verstoringen in de nationale of wereldwijde financiële markten,
inclusief de impact van een downgrade van obligaties van de Amerikaanse
overheid door een van de kredietbeoordelaars, de economische
instabiliteit en recessieomstandigheden in Europa en het uiteindelijke
vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;
— veranderingen in het renteklimaat, inclusief wijzigingen in het
rentetarief door de Federal Reserve, samen met herbeoordelingen van
cashflows, kunnen mogelijk de netto rentemarges en/of de volumes en
waarde van leningen en deposito’s verminderen; hetzelfde geldt voor de
waarde van andere financiële activa en passiva;
— de concurrentiedruk tussen deposito- en andere financiële instellingen
kan aanzienlijk toenemen;
— veranderingen in wet- en regelgeving of boekhoudkundige veranderingen,
inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en implementatie van
de Dodd-Frank Act, kunnen negatieve gevolgen hebben voor de
bedrijfstakken waarbinnen BB&T actief is;
— lokale en nationale belastingdiensten en belastingdiensten op
staatsniveau kunnen belastingposities innemen die nadelig zijn voor
BB&T;
— de kredietbeoordeling van BB&T kan achteruit gaan;
— er kunnen nadelige veranderingen optreden op de effectenmarkten;
— concurrenten van BB&T kunnen mogelijk meer financiële middelen hebben
of producten ontwikkelen die hen in staat stellen succesvoller te
concurreren dan BB&T, en kunnen onderhevig zijn aan andere regelgeving
dan BB&T;
— cyber-veiligheidsrisico’s kunnen de zakelijke en financiële prestaties
en reputatie van BB&T negatief beïnvloeden, en BB&T kan aansprakelijk
worden gesteld voor financiële verliezen waarmee derden te maken
krijgen als gevolg van inbreuk op gegevens die worden gedeeld onder
financiële instellingen;
— kosten hoger dan verwacht met betrekking tot de IT-infrastructuur of het
mislukken van de implementatie van toekomstige systeemuitbreidingen
kunnen negatieve gevolgen hebben voor de financiële toestand en
bedrijfsresultaten van BB&T en kunnen leiden tot aanzienlijke extra
kosten voor BB&T;
— natuurrampen en andere rampen, inclusief terroristische acties, kunnen
nadelige effecten hebben op BB&T in die zin dat zulke gebeurtenissen de
bedrijfsactiviteiten van BB&T wezenlijk kunnen verstoren en de
mogelijkheid of bereidheid van de klanten van BB&T om een beroep te doen
op de financiële diensten van BB&T nadelig kunnen beïnvloeden;
— kosten die te maken hebben met de integratie van de ondernemingen van
BB&T en fusiepartners, kunnen groter uitvallen dan verwacht;
— het niet uitvoeren van de strategische of operationele plannen,
inclusief het vermogen om succesvol fusies en overnames te voltooien
en/of te integreren, of de verwachte bezuinigingen of omzetgroei in
verband met fusies en overnames te realiseren binnen het verwachte
tijdsbestek, kan een negatief effect hebben op de financiële toestand
en bedrijfsresultaten;
— gewichtige rechtszaken en regelgevingsprocedures kunnen een wezenlijk
negatieve uitwerking hebben op BB&T;
— ongunstige oplossing van wettelijke procedures of andere claims en
onderzoeken door regelgevende instanties en andere overheidsinstellingen
of andere onderzoeken kunnen resulteren in negatieve publiciteit,
protesten, boetes, geldstraffen, beperkingen van de activiteiten van
BB&T of het vermogen van het bedrijf om de activiteiten uit te breiden
en andere negatieve consequenties, hetgeen allemaal de reputatie kan
schaden en negatieve gevolgen kan hebben voor de financiële
omstandigheden en bedrijfsresultaten van BB&T;
— risico’s voortkomend uit het uitvoerige gebruik van modellen;
— maatregelen op het gebied van risicomanagement zijn mogelijk niet
volledig effectief;
— afname van deposito’s door natuurlijk verloop, klantverlies en/of
inkomstenverlies als gevolg van voltooide fusies en overnames kan groter
zijn dan verwacht; en
— wijdverspreide systeemonderbrekingen, veroorzaakt door storingen in
kritieke interne systemen of kritieke diensten verleend door derden,
kunnen een negatief gevolg hebben voor de financiële omstandigheden en
bedrijfsresultaten van BB&T.
Lezers wordt aangeraden niet bovenmatig te vertrouwen op deze uitspraken over verwachtingen voor de toekomst, die uitsluitend geldig zijn op de datum van dit rapport. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die expliciet of impliciet worden voorspeld in uitspraken over verwachtingen voor de toekomst. Behalve voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, is BB&T niet verantwoordelijk voor het herzien of actualiseren van enige uitspraken over verwachtingen voor de toekomst om welke reden dan ook.

CONTACT: ANALISTEN, Alan Greer, Executive Vice President, Investor Relations, (336) 733-3021; Richard Baytosh, Senior Vice President, Investor Relations, (336) 733-0732; MEDIA, Brian Davis, Senior Vice President, Corporate Communications, Media@BBT.com

Web site: http://www.bbt.com/

BizPress.nl