BB&T rapporteert recordwinst voor kwartaal van $0,94 per verwaterd aandeel, een stijging met $0,17, of 22%, ten opzichte van het vierde kwartaal


BB&T rapporteert recordwinst voor kwartaal van $0,94 per verwaterd aandeel, een stijging met $0,17, of 22%, ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017

WINSTON-SALEM, North Carolina, 20 april 2018 /PRNewswire/ — BB&T Corporation heeft vandaag een recordwinst gerapporteerd voor het eerste kwartaal van 2018. De netto-inkomsten beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroegen $745 miljoen. De winst per verwaterd gewoon aandeel was $0,94 voor het eerste kwartaal van 2018, een stijging ten opzichte van $0,77 in het laatste kwartaal. De resultaten voor het eerste kwartaal leverden een rendement op jaarbasis op gemiddelde activa van 1,45 procent en een rendement op jaarbasis op het eigen vermogen van gewone aandeelhouders van 11,43 procent.

Exclusief fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten vóór belasting van $28 miljoen ($22 miljoen na belasting), bedroegen de netto-inkomsten beschikbaar voor gewone aandeelhouders $767 miljoen of $0,97 per verwaterd aandeel.

De netto-inkomsten beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroegen $614 miljoen ($0,77 per verwaterd aandeel) voor het vierde kwartaal van 2017 en $378 miljoen ($0,46 per verwaterd aandeel) voor het eerste kwartaal van 2017.

“We hebben een recordkwartaal achter de rug met strikte kostencontrole en lagere belastinguitgaven”, aldus Chairman en Chief Executive Officer Kelly S. King. “Onze rendementen op gemiddelde activa en het gemiddeld eigen vermogen van gewone aandeelhouders waren hoger dan ze ooit zijn geweest sinds vóór de kredietcrisis.

Totale kosten anders dan voor rente voor het kwartaal bedroegen $1,69 miljard, $169 miljoen minder dan in het vorige kwartaal. Exclusief fusiegerelateerde kosten, reorganisatiekosten en eenmalige kosten in het vorige kwartaal met betrekking tot de aanneming van de belastinghervorming, waren de kosten anders dan voor rente $39 miljoen lager, een resultaat van strikte kostencontrole en verdere voortgang van onze pogingen tot optimalisering”, verklaarde King.

“Tijdens het eerste kwartaal hebben we tot ons genoegen een verhoging van 13,6 procent in het dividend op onze gewone aandelen kunnen aankondigen, waarmee we de voordelen van de belastinghervorming delen met onze aandeelhouders. Dit volgt op acties die we hebben genomen in december van vorig jaar, toen we extra investeringen in onze partners en community’s hebben gedaan. We hebben ook ons minimum uurloon verhoogd van $12 naar $15 per uur”.

“Eerder deze maand hebben we plannen aangekondigd om Regions Insurance over te nemen. Die overname past prima in onze strategie en vergroot ons netwerk van detailhandelsverzekeringen in belangrijke markten voor BB&T in het zuidoosten en nieuwere markten in Texas, Louisiana en Indiana”, aldus King.

Hoogtepunten prestaties eerste kwartaal 2018

— Winst per verwaterd gewoon aandeel bedroeg $0,94, een stijging met $0,17
ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017

— Belastbare equivalente opbrengsten bedroegen $2,84 miljard, een daling
van $71 miljoen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017

— Niet-rente uitgaven bedroegen $1,69 miljard, een daling met $169 miljoen
vergeleken met het vierde kwartaal van 2017

— Gemiddelde leningen en leases die werden aangehouden voor investeringen,
bedroegen $142,9 miljard, een stijging van $194 miljoen of 0,6 procent
op jaarbasis ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017

— Gemiddelde deposito’s bedroegen $157,1 miljard, vergeleken met $158,0
miljard voor het vierde kwartaal van 2017

— Kwaliteit van activa blijft sterk

— Kapitaalniveaus bleven over het geheel sterk
Presentatie resultaten en samenvatting kwartaalprestaties

Als u wilt luisteren naar de live conference call over de resultaten van BB&T in het eerste kwartaal van 2018, vandaag om 8 uur ‘s ochtends (ET), belt u 866-519-2796 en voert u de deelnemerscode 876127 in. Tijdens de conference call over de resultaten wordt een presentatie gebruikt die daarna ook beschikbaar is op onze website op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations [https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations]. De conference call kan gedurende 30 dagen worden afgeluisterd via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 6326592).

De presentatie, inclusief een bijlage voor harmonisatie van niet-GAAP verklaringen, vindt u op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations [https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations]. De samenvatting van de kwartaalprestaties van BB&T in het eerste kwartaal van 2018, die gedetailleerde financiële gegevens bevat, is beschikbaar op de website van BB&T op https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings [https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings].

Over BB&T

Per 31 maart 2018 is BB&T een van de grootste holdingmaatschappijen in de financiële dienstverlening van de Verenigde Staten met $220,7 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van ongeveer $40,6 miljard. Het fundament van BB&T is een lange traditie van uitstekende dienstverlening in de banksector, en BB&T biedt een breed scala aan financiële services, waaronder bankdiensten voor de detailhandel en zakelijke bankdiensten, investeringen, verzekering, vermogensbeheer, activumbeheer, hypotheken, bankdiensten voor grotere ondernemingen, kapitaalmarkten en gespecialiseerde leningen. BB&T is gevestigd in Winston-Salem, North Carolina, en is actief in meer dan 2.000 financiële centra in 15 staten en Washington, D.C. Het bedrijf staat op de Fortune 500-lijst en wordt als bank voor het midden- en kleinbedrijf stelselmatig erkend voor uitstekende klantenservice door de Greenwich Associates. Kijk voor meer informatie over BB&T en haar producten en diensten op BBT.com.

Kapitaalratio’s zijn voorlopig.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die niet zijn bepaald in overeenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes (“GAAP”) in de Verenigde Staten. Het management van BB&T gebruikt deze “niet-GAAP”-maatstaven in de analyse van de prestaties van het Bedrijf en de efficiëntie van de activiteiten. Het management denkt dat deze niet-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende bedrijfsactiviteiten, de vergelijkbaarheid verbeteren van resultaten in voorgaande perioden en daarnaast de effecten aantonen van de aanzienlijke posten in de huidige periode. Het Bedrijf denkt dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan die prestaties. Het management van BB&T denkt dat voor investeerders deze financiële niet-GAAP-maatstaven bruikbaar zijn. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP, noch is deze per definitie vergelijkbaar met de niet-GAAP prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de soorten niet-GAAP-maatstaven die in dit persbericht worden gehanteerd:

— De aangepaste verwaterde winst per aandeel is een niet-GAAP-maatstaf, in
de zin dat fusiegerelateerde kosten, reorganisatiekosten en andere
geselecteerde posten zijn uitgesloten, na aftrek van belastingen. Het
management van BB&T hanteert deze maatstaf in haar analyse van de
prestaties van het Bedrijf. Het management van BB&T gelooft dat deze
maatstaf een beter inzicht verschaft in de lopende activiteiten en de
vergelijkbaarheid vergroot van de resultaten in voorliggende perioden,
en daarnaast de effecten van de aanzienlijke baten en lasten aantoont.

— De aangepaste efficiëntieratio is een niet-GAAP-maatstaf in de zin dat
deze winsten (verliezen) op effecten, afschrijving van immateriële
activa, fusiegerelateerde kosten, reorganisatiekosten en andere
geselecteerde posten buiten beschouwing laat. Het management van BB&T
hanteert deze maatstaf in haar analyse van de prestaties van het
Bedrijf. Het management van BB&T gelooft dat deze maatstaf een beter
inzicht verschaft in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid
vergroot van de resultaten in voorliggende perioden, en daarnaast de
effecten van de aanzienlijke baten en lasten aantoont.

— Actief aandelenkapitaal en gerelateerde kapitaalratio’s zijn
niet-GAAP-maatstaven die de impact van immateriële activa en daaraan
gerelateerde afschrijving buiten beschouwing laten. Deze maatstaven zijn
nuttig voor de consistente evaluatie van de bedrijfsprestaties, ongeacht
of het gaat om overgenomen of intern ontwikkelde activiteiten. Het
management van BB&T hanteert deze maatstaven om de kwaliteit van het
kapitaal en het rendement ten opzichte van het balansrisico te
beoordelen en denkt dat investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun
analyse van het Bedrijf.

— De aangepaste netto-rentemarge is een niet-GAAP-maatstaf in de zin dat
het een schatting betreft van de gevolgen voor het equivalent van het
belastbare netto rente-inkomen in het geval de hervorming van de
belastingwetgeving geen doorgang had gevonden. Het management van BB&T
gelooft dat deze maatstaf een beter inzicht verschaft in de lopende
activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroot van de resultaten in
voorliggende perioden, en daarnaast de effecten van de
belastinghervorming aantoont.
Een harmonisatie van deze niet-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is te vinden in het overzicht van BB&T’s prestaties in het eerste kwartaal van 2018, dat is te vinden op https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings [https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings] .

Dit persbericht bevat “uitspraken over verwachtingen voor de toekomst”, in de zin van de ‘Private Securities Litigation Reform Act’ van 1995, aangaande de financiële situatie, resultaten van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsplannen en toekomstige prestaties van BB&T. Uitspraken over verwachtingen voor de toekomst zijn niet gebaseerd op historische feiten, maar in plaats daarvan op overtuigingen en aannames van het management met betrekking tot de activiteiten van BB&T, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Omdat uitspraken over verwachtingen betrekking hebben op de toekomst, zijn die onderworpen aan inherente onzekerheden, risico’s en wijzigingen in omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn. De daadwerkelijke resultaten van BB&T kunnen wezenlijk afwijken van de resultaten die worden overwogen in uitspraken over verwachtingen voor de toekomst. Termen als “anticipeert”, “denkt”, “schat”, “verwacht”, “voorspelt”, “bedoelt”, “plant”, “projecteert”, “kan”, “zal”, “moet”, “kon” en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze voorspellende verklaringen te identificeren. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten. Ook al bestaat er geen garantie dat een opsomming van risico’s en onzekerheden of risicofactoren compleet is, volgt hier een lijst van belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die worden gepresenteerd in de uitspraken over verwachtingen voor de toekomst, zonder beperking, alsmede de risico’s en onzekerheden die tot in detail worden besproken onder “Item 1A-Risk Factors” in ons jaarverslag op Formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2017 en in stukken die BB&T daarna nog heeft ingediend bij de Securities and Exchange Commission:

— algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal,
hetzij regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat, onder
meer, kan resulteren in een achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of
een teruglopende vraag naar krediet, verzekeringen en andere diensten;
— verstoringen in de nationale of wereldwijde financiële markten,
inclusief de impact van een downgrade van obligaties van de Amerikaanse
overheid door een van de kredietbeoordelaars, de economische
instabiliteit en recessieomstandigheden in Europa en het uiteindelijke
vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;
— veranderingen in het renteklimaat, inclusief wijzigingen in het
rentetarief door de Federal Reserve, samen met herbeoordelingen van
cashflows, kunnen mogelijk de netto rentemarges en/of de volumes en
waarde van (aangehouden) leningen verminderen. Hetzelfde geldt voor de
waarde van andere financiële activa;
— de concurrentiedruk tussen deposito- en andere financiële instellingen
kan aanzienlijk toenemen;
— veranderingen in wet- en regelgeving of boekhoudkundige veranderingen,
inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en implementatie van
de Dodd-Frank Act, kunnen negatieve gevolgen hebben voor de
bedrijfstakken waarbinnen BB&T actief is;
— lokale en nationale belastingdiensten en belastingdiensten op
staatsniveau kunnen belastingposities innemen die nadelig zijn voor
BB&T;
— de kredietbeoordeling van BB&T kan achteruit gaan;
— er kunnen nadelige veranderingen optreden op de effectenmarkten;
— concurrenten van BB&T kunnen mogelijk meer financiële middelen hebben
of producten ontwikkelen die hen in staat stellen succesvoller te
concurreren dan BB&T, en kunnen onderhevig zijn aan andere regelgeving
dan BB&T;
— cyber-veiligheidsrisico’s, waaronder “denial-of-service”, “hacking” en
“identiteitsdiefstal”, kunnen de zakelijke en financiële prestaties en
reputatie van BB&T negatief beïnvloeden, en BB&T kan aansprakelijk
worden gesteld voor financiële verliezen waarmee derden te maken
krijgen als gevolg van inbreuk op gegevens die worden gedeeld onder
financiële instellingen;
— kosten hoger dan verwacht met betrekking tot de IT-infrastructuur of het
mislukken van de implementatie van toekomstige systeemuitbreidingen
kunnen negatieve gevolgen hebben voor de financiële toestand en
bedrijfsresultaten van BB&T en kunnen leiden tot aanzienlijke extra
kosten voor BB&T;
— natuurrampen en andere rampen, inclusief terroristische acties, kunnen
nadelige effecten hebben op BB&T in die zin dat zulke gebeurtenissen de
bedrijfsactiviteiten van BB&T wezenlijk kunnen verstoren en de
mogelijkheid of bereidheid van de klanten van BB&T om een beroep te doen
op de financiële diensten van BB&T nadelig kunnen beïnvloeden;
— kosten die te maken hebben met de integratie van de ondernemingen van
BB&T en fusiepartners, kunnen groter uitvallen dan verwacht;
— het niet uitvoeren van de strategische of operationele plannen,
inclusief het vermogen om succesvol fusies en overnames te voltooien
en/of te integreren, of de verwachte bezuinigingen of omzetgroei in
verband met fusies en overnames te realiseren binnen het verwachte
tijdsbestek, kan een negatief effect hebben op de financiële toestand
en bedrijfsresultaten;
— gewichtige rechtszaken en regelgevingsprocedures kunnen een wezenlijk
negatieve uitwerking hebben op BB&T;
— ongunstige oplossing van wettelijke procedures of andere claims en
onderzoeken door regelgevende instanties en andere overheidsinstellingen
of andere onderzoeken kunnen resulteren in negatieve publiciteit,
protesten, boetes, geldstraffen, beperkingen van de activiteiten van
BB&T of het vermogen van het bedrijf om de activiteiten uit te breiden
en andere negatieve consequenties, hetgeen allemaal de reputatie kan
schaden en negatieve gevolgen kan hebben voor de financiële
omstandigheden en bedrijfsresultaten van BB&T;
— risico’s voortkomend uit het uitvoerige gebruik van modellen;
— maatregelen op het gebied van risicomanagement zijn mogelijk niet
volledig effectief;
— afname van deposito’s door natuurlijk verloop, klantverlies en/of
inkomstenverlies als gevolg van voltooide fusies en overnames kan groter
zijn dan verwacht; en
— wijdverspreide systeemonderbrekingen, veroorzaakt door storingen in
kritieke interne systemen of kritieke diensten verleend door derden,
kunnen een negatief gevolg hebben voor de financiële toestand en
bedrijfsresultaten van BB&T.
Lezers wordt aangeraden niet bovenmatig te vertrouwen op deze uitspraken over verwachtingen voor de toekomst, die uitsluitend geldig zijn op de datum van dit rapport. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die expliciet of impliciet worden voorspeld in uitspraken over verwachtingen voor de toekomst. Behalve voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, is BB&T niet verantwoordelijk voor het herzien of actualiseren van enige uitspraken over verwachtingen voor de toekomst om welke reden dan ook.

CONTACT: ANALISTEN, Alan Greer, Executive Vice President, Investor Relations, (336) 733-3021 of Richard Baytosh, Senior Vice President, Investor Relations, (336) 733-0732 of MEDIA, Brian Davis, Senior Vice President, Corporate Communications, Media@BBT.com

CONTACT: ANALISTEN, Alan Greer, Executive Vice President, Investor Relations, (336) 733-3021 of Richard Baytosh, Senior Vice President, Investor Relations, (336) 733-0732 of MEDIA, Brian Davis, Senior Vice President, Corporate Communications, Media@BBT.com

Web site: http://www.bbt.com/

BizPress.nl