BB&T rapporteert recordresultaten voor eerste kwartaal; prestatie aangedreven door een recordomzet


WINSTON-SALEM, North Carolina, 20 juli 2017 /PRNewswire/ — BB&T Corporation heeft vandaag de resultaten voor het tweede kwartaal van 2017 gerapporteerd. De netto-inkomsten beschikbaar voor gewone aandeelhouders bereikten een record van $631 miljoen, een stijging van 16,6 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016. De winst per verwaterd gewoon aandeel was $0,77 voor het tweede kwartaal van 2017. Exclusief fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten (vóór belasting) van $10 miljoen ($6 miljoen na belasting) bedroegen de netto-inkomsten beschikbaar voor gewone aandeelhouders $637 miljoen, of $0,78 per verwaterd aandeel.

De netto-inkomsten beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroegen $378 miljoen ($0,46 per verwaterd aandeel) voor het eerste kwartaal van 2017 en $541 miljoen ($0,66 per verwaterd aandeel) voor het tweede kwartaal van 2016.

“We zijn blij met de recordresultaten en recordomzet die we voor het tweede kwartaal kunnen rapporteren”, aldus Chairman en Chief Executive Officer Kelly S. King. “Het equivalent van belastbare inkomsten kwam uit op het record van $2,9 miljard, een stijging van 3,9 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016”, zei King. “De netto rente-inkomsten stegen met $18 miljoen en de inkomsten niet uit rente afkomstig stegen met $90 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast liet de omzet een stijging van 10,7 procent op jaarbasis zien ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017”.

“Onze kredietkwaliteit is in het tweede kwartaal verder verbeterd, aangezien er sprake was van een teruggang in niet-presterende activa, netto afschrijvingen, presterende gevallen van herstructurering van problematische schulden en leningen 90 dagen of meer achterstallig”.

“We zijn er ook blij mee dat de Federal Reserve geen bezwaar heeft aangetekend tegen ons kapitaalplan dat voorziet in een kwartaaldividend van $0,33 per aandeel, een toename van tien procent, en het terugkopen van aandelen tot een waarde van $1,88 miljard”, aldus King. “Dat maakt het voor ons mogelijk om in vergelijking met andere grote banken te voorzien in een van de sterkste dividenduitbetalingen”.

Hoogtepunten prestaties tweede kwartaal 2017

— Belastbare equivalente inkomsten bedroegen $2,9 miljard in het tweede
kwartaal, een stijging van $75 miljoen ten opzichte van het eerste
kwartaal van 2017

— Netto rente-inkomen op basis van belastbaar equivalent steeg met $26
miljoen
— De netto-rentemarge bedroeg 3,47 procent, één basispunt hoger;
aangedreven door tariefverhogingen
— Het inkomen niet uit rente afkomstig ging met $49 miljoen omhoog,
vanwege hogere verzekeringsopbrengsten, hogere tarieven voor
investeringsactiviteiten en effectenmakelaardij, hogere commissies
en tarieven voor bankkaarten en handelskortingen
— De ratio van de provisie-inkomsten bedroeg 42,7 procent, vergeleken
met 42,1 procent in het voorgaande kwartaal
— Niet-rente uitgaven bedroegen $1,7 miljard, een daling met $360 miljoen
vergeleken met het eerste kwartaal van 2017

— Bij de daling is inbegrepen $392 miljoen verlies op
schuldaflossingen, vastgelegd in het voorgaande kwartaal
— Uitgaven voor personeel namen toe met $31 miljoen
— Fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten namen af met $26
miljoen
— GAAP-efficiëntieratio bedroeg 61,0 procent, vergeleken met 75,6
procent in het voorgaande kwartaal
— Aangepaste efficiëntieratio bedroeg 58,6 procent, vergeleken met
58,0 procent in het voorgaande kwartaal
— Gemiddelde leningen en leases die werden gehouden voor investeringen,
bedroegen $143,1 miljard, vergeleken met $142,0 miljard voor het eerste
kwartaal van 2017

— Gemiddelde commerciële en industriële leningen namen toe met $781
miljoen, of 6,1 procent op jaarbasis
— Gemiddelde andere leningen van kredietverlenende
dochterondernemingen stegen met $717 miljoen, of 19,3 procent op
jaarbasis
— Het gemiddelde inkomen uit leningen voor commercieel onroerend goed
nam toe met $323 miljoen, of 7,0 procent op jaarbasis
— Gemiddelde private financieringsleningen namen af met $446 miljoen,
of 16,4 procent op jaarbasis
— Gemiddelde huizenhypotheken namen af met $309 miljoen, ofwel 4,2
procent op jaarbasis
— Gemiddelde deposito’s bedroegen $160,3 miljard, vergeleken met $161,4
miljard voor het eerste kwartaal van 2017

— De gemiddelde niet-rentedragende deposito’s groeiden met $1,5
miljard, of 11,6 procent op jaarbasis
— De depositomix bleef sterk, met gemiddelde niet-rentedragende
deposito’s die uitkwamen op 32,8 procent van de totale deposito’s,
vergeleken met 31,7 procent in het voorgaande kwartaal
— Gemiddelde rentedragende deposito’s namen af met $2,6 miljard en de
kosten bedroegen 0,30 procent, een stijging van vier basispunten ten
opzichte van het voorgaande kwartaal
— Kwaliteit van activa blijft verbeteren

— Niet-presterende leningen vormden 0,43 procent van de voor
investeringen aangehouden leningen, een daling van $111 miljoen
— Leningen 90 dagen of meer achterstallig en nog steeds groeiend
bedroegen 0,34 procent van de voor investeringen aangehouden
leningen, vergeleken met 0,38 procent in het voorgaande kwartaal
— Leningen 30-89 dagen achterstallig en nog steeds groeiend bedroegen
0,61 procent van de voor investeringen aangehouden leningen,
vergeleken met 0,56 procent in het voorgaande kwartaal
— De reservering voor de dekkingsratio van leningsverlies was 2,43
maal niet-presterende leningen die voor investeringen werden
aangehouden, vergeleken met 2,05 maal in het voorgaande kwartaal
— De reservering voor lenings- en leaseverliezen was 1,03 procent van
de leningen aangehouden voor investeringen, iets lager dan het
voorgaande kwartaal
— Kapitaalniveaus bleven over het geheel sterk

— Tier 1 kernkapitaal ten opzichte van risicogewogen activa bedroeg
10,3 procent, of 10,2 procent op een volledig gefaseerde basis
— Tier 1 risicogebaseerd kapitaal bedroeg 12,1 procent
— Totaal kapitaal bedroeg 14,1 procent
— Leverage kapitaal bedroeg 10,1 procent
Presentatie resultaten en samenvatting kwartaalprestaties

Als u wilt luisteren naar de live conference call over de resultaten van BB&T in het tweede kwartaal van 2017, vandaag om 8 uur ‘s ochtends (ET), belt u 888-394-8218 en voert u de deelnemerscode 9113020 in. Tijdens de conference call over de resultaten wordt een presentatie gebruikt die daarna ook beschikbaar is op onze website op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations [https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations]. De conference call kan gedurende 30 dagen worden afgeluisterd via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 4313363).

De presentatie, inclusief een bijlage voor harmonisatie van niet-GAAP verklaringen, vindt u op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations [https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations]. De samenvatting van de kwartaalprestaties van BB&T in het tweede kwartaal van 2017, die gedetailleerde financiële gegevens bevat, is beschikbaar op de website van BB&T op https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings [https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings].

Over BB&T

Per 30 juni 2017 is BB&T een van de grootste holdingmaatschappijen in de financiële dienstverlening van de Verenigde Staten met $221,2 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van $36,7 miljard. Het fundament van BB&T is een lange traditie van uitstekende dienstverlening in de banksector, en BB&T biedt een breed scala aan financiële services, waaronder bankdiensten voor de detailhandel en zakelijke bankdiensten , investeringen, verzekering, vermogensbeheer, activumbeheer, hypotheken, bankdiensten voor grotere ondernemingen, kapitaalmarkten en gespecialiseerde leningen. BB&T is gevestigd in Winston-Salem, North Carolina, en is actief in meer dan 2.100 financiële centra in 15 staten en Washington, D.C. Het bedrijf staat op de Fortune 500-lijst, is door Forbes in 2017 erkend als een van de beste banken van Amerika en wordt stelselmatig erkend voor uitstekende klanttevredenheid door de Greenwich Associates als bank voor het midden- en kleinbedrijf. Kijk voor meer informatie over BB&T en haar producten en diensten op BBT.com.

Kapitaalratio’s zijn voorlopig.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die niet zijn bepaald in overeenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes (“GAAP”) in de Verenigde Staten. Het management van BB&T gebruikt deze “niet-GAAP”-maatstaven in de analyse van de prestaties van het Bedrijf en de efficiëntie van de activiteiten. Het management denkt dat deze niet-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende bedrijfsactiviteiten, de vergelijkbaarheid verbeteren van resultaten in voorgaande perioden en daarnaast de effecten aantonen van de aanzienlijke posten in de huidige periode. Het bedrijf denkt dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan die prestaties. Het management van BB&T denkt dat voor investeerders deze financiële niet-GAAP-maatstaven bruikbaar zijn. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP, noch is deze per definitie vergelijkbaar met de niet-GAAP prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de soorten niet-GAAP-maatstaven die in dit persbericht worden gehanteerd:

— Vast kernkapitaal en gerelateerde kapitaalratio’s zijn
niet-GAAP-maatstaven die de impact van immateriële activa en daaraan
gerelateerde afschrijving uitsluiten. Deze maatstaven zijn nuttig voor
de consistente evaluatie van de bedrijfsprestaties, ongeacht of het gaat
om overgenomen of intern ontwikkelde activiteiten. Het management van
BB&T hanteert deze maatstaven om de kwaliteit van het kapitaal en het
rendement ten opzichte van het balansrisico te beoordelen en denkt dat
investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun analyse van het Bedrijf.
— De aangepaste efficiëntieratio is een niet-GAAP-maatstaf in de zin dat
deze winsten (verliezen) op effecten, afschrijving van immateriële
activa, fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten en andere
geselecteerde posten buiten beschouwing laat. Het management van BB&T
hanteert deze maatstaf in haar analyse van de prestaties van het
Bedrijf. Het management van BB&T gelooft dat deze maatstaf een beter
inzicht verschaft in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid
vergroot van de resultaten in voorliggende perioden, en daarnaast de
effecten van de aanzienlijke baten en lasten aantoont.
— De netto kernrentemarge is een niet-GAAP-maatstaf die de netto
rentemarge bijstelt om de effecten uit te sluiten van de rente-inkomsten
en geschatte financieringskosten die samenhangen met de leningen en
effecten die zijn verkregen bij de overname van de Colonial Bank en
PCI-leningen die zijn verkregen van Susquehanna en National Penn. De
netto kernrentemarge is ook bijgesteld om de verantwoordingen van de
aankooprekeningen en de gerelateerde afschrijving voor
niet-PCI-leningen, deposito’s en langetermijnschulden verkregen van
Susquehanna en National Penn, te verwijderen. Het management van BB&T
gelooft dat de aanpassingen van de berekening van de netto rentemarge
voor bepaalde verkregen activa en deposito’s investeerders nuttige
informatie verschaffen over de relatieve prestatie van de winstgevende
activa van BB&T.
Een harmonisatie van deze niet-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is te vinden in het overzicht van BB&T’s prestaties in het tweede kwartaal van 2017, dat is te vinden op BBT.com.

Dit persbericht bevat “uitspraken over verwachtingen voor de toekomst”, in de zin van de ‘Private Securities Litigation Reform Act’ van 1995, aangaande de financiële situatie, resultaten van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsplannen en toekomstige prestaties van BB&T. Uitspraken over verwachtingen voor de toekomst zijn niet gebaseerd op historische feiten, maar in plaats daarvan op overtuigingen en aannames van het management met betrekking tot de activiteiten van BB&T, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Omdat uitspraken over verwachtingen betrekking hebben op de toekomst, zijn die onderworpen aan inherente onzekerheden, risico’s en wijzigingen in omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn. De daadwerkelijke resultaten van BB&T kunnen wezenlijk afwijken van de resultaten die worden overwogen in uitspraken over verwachtingen voor de toekomst. Termen als “anticipeert”, “denkt”, “schat”, “verwacht”, “voorspelt”, “bedoelt”, “plant”, “projecteert”, “kan”, “zal”, “moet”, “kon” en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze voorspellende verklaringen te identificeren. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten. Ook al bestaat er geen garantie dat een opsomming van risico’s en onzekerheden of risicofactoren compleet is, volgt hier een lijst van belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die worden gepresenteerd in de uitspraken over verwachtingen voor de toekomst, zonder beperking, alsmede de risico’s en onzekerheden die tot in detail worden besproken onder “Item 1A-Risk Factors” in ons jaarverslag op Formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2016 en in stukken die BB&T daarna nog heeft ingediend bij de Securities and Exchange Commission:

— algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal,
hetzij regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat, onder
meer, kan resulteren in een achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of
een teruglopende vraag naar krediet, verzekeringen en andere diensten;
— verstoringen in de nationale of wereldwijde financiële markten,
inclusief de impact van een downgrade van obligaties van de Amerikaanse
overheid door een van de kredietbeoordelaars, de economische
instabiliteit en recessieomstandigheden in Europa, het mogelijke vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de vertraging van de
economische groei in China;
— veranderingen in het renteklimaat, inclusief wijzigingen in het
rentetarief door de Federal Reserve, samen met herbeoordelingen van
cashflows, kunnen mogelijk de netto rentemarges en/of de volumes en
waarde van (aangehouden) leningen verminderen. Hetzelfde geldt voor de
waarde van andere financiële activa;
— de concurrentiedruk tussen deposito- en andere financiële instellingen
kan aanzienlijk toenemen;
— veranderingen in wet- en regelgeving of boekhoudkundige veranderingen,
inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en implementatie van
de Dodd-Frank Act, kunnen negatieve gevolgen hebben voor de
bedrijfstakken waarbinnen BB&T actief is;
— lokale en nationale belastingdiensten en belastingdiensten op
staatsniveau kunnen belastingposities innemen die nadelig zijn voor
BB&T;
— de kredietbeoordeling van BB&T kan achteruit gaan;
— er kunnen nadelige veranderingen optreden op de effectenmarkten;
— concurrenten van BB&T kunnen mogelijk meer financiële middelen hebben
of producten ontwikkelen die hen in staat stellen succesvoller te
concurreren dan BB&T, en kunnen onderhevig zijn aan andere regelgeving
dan BB &T;
— cyber-veiligheidsrisico’s, waaronder “denial-of-service”, “hacking” en
“identiteitsdiefstal”, kunnen de zakelijke en financiële prestaties en
reputatie van BB&T negatief beïnvloeden, en BB&T kan aansprakelijk
worden gesteld voor financiële verliezen waarmee derden te maken
krijgen als gevolg van inbreuk op gegevens die worden gedeeld onder
financiële instellingen;
— natuurrampen en andere rampen, inclusief terroristische acties, kunnen
nadelige effecten hebben op BB&T in die zin dat zulke gebeurtenissen de
bedrijfsactiviteiten van BB&T wezenlijk kunnen verstoren en de
mogelijkheid of bereidheid van de klanten van BB&T om een beroep te doen
op de financiële diensten van BB&T nadelig kunnen beïnvloeden;
— kosten die te maken hebben met de integratie van de ondernemingen van
BB&T en fusiepartners, kunnen groter uitvallen dan verwacht;
— het niet uitvoeren van de strategische of operationele plannen,
inclusief het vermogen om succesvol fusies en overnames te voltooien
en/of te integreren, of de verwachte bezuinigingen of omzetgroei in
verband met fusies en overnames te realiseren binnen het verwachte
tijdsbestek, kan een negatief effect hebben op de financiële toestand
en bedrijfsresultaten;
— gewichtige rechtszaken en regelgevingsprocedures kunnen een wezenlijk
negatieve uitwerking hebben op BB &T;
— ongunstige oplossing van wettelijke procedures of andere claims en
onderzoeken door regelgevende instanties en andere overheidsinstellingen
of andere onderzoeken kunnen resulteren in negatieve publiciteit,
protesten, boetes, geldstraffen, beperkingen van de activiteiten van
BB&T of het vermogen van het bedrijf om de activiteiten uit te breiden
en andere negatieve consequenties, hetgeen allemaal de reputatie kan
schaden en negatieve gevolgen kan hebben voor de financiële
omstandigheden en bedrijfsresultaten van BB&T;
— risico’s voortkomend uit het uitvoerige gebruik van modellen;
— maatregelen op het gebied van risicomanagement zijn mogelijk niet
volledig effectief;
— afname van deposito’s door natuurlijk verloop, klantverlies en/of
inkomstenverlies als gevolg van voltooide fusies en overnames kan groter
zijn dan verwacht;
— kosten hoger dan verwacht met betrekking tot de IT-infrastructuur of het
mislukken van de implementatie van toekomstige systeemuitbreidingen
kunnen negatieve gevolgen hebben voor de financiële toestand en
bedrijfsresultaten van BB&T en kunnen leiden tot aanzienlijke extra
kosten voor BB&T; en
— wijdverspreide systeemonderbrekingen, veroorzaakt door storingen in
kritieke interne systemen of kritieke diensten verleend door derden,
kunnen een negatief gevolg hebben voor de financiële omstandigheden en
bedrijfsresultaten van BB&T.
Lezers wordt aangeraden niet bovenmatig te vertrouwen op deze uitspraken over verwachtingen voor de toekomst, die uitsluitend geldig zijn op de datum van dit rapport. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die expliciet of impliciet worden voorspeld in uitspraken over verwachtingen voor de toekomst. Behalve voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, is BB&T niet verantwoordelijk voor het herzien of actualiseren van enige uitspraken over verwachtingen voor de toekomst om welke reden dan ook.

CONTACT: ANALISTEN, Alan Greer, Executive Vice President, Investor Relations, (336) 733-3021, Richard Baytosh, Senior Vice President, Investor Relations, (336) 733-0732, Tamera Gjesdal, Senior Vice President, Investor Relations, (336) 733-3058, MEDIA, Brian Davis, Senior Vice President, Corporate Communications, Media@BBT.com

Web site: http://www.bbt.com/

BizPress.nl