VluchtelingenWerk vreest voor lot vluchtelingen

Door de jaren heen heeft Nederland een streng en restrictief asielbeleid gevoerd. De grenzen van internationale en Europese afspraken werden daarbij met enige regelmaat al opgezocht. “De grenzen zijn inmiddels bereikt, de rek is er echt uit”, zo duidt Igor Ivakic, directeur a.i. bij VluchtelingenWerk de huidige asielwetgeving en het beleid. “Verdere verscherping hiervan zal direct in strijd komen met internationale en Europese mensenrechten. Vluchtelingen zijn straks echt de dupe daarvan. Het wordt hen nog moeilijker gemaakt om veiligheid te vinden. En vluchtelingen die hier wel mogen blijven, wordt het op alle fronten moeilijker gemaakt om een nieuw bestaan op te bouwen”. 

Een quotum voor asielzoekers, toegang op basis van onderscheid naar herkomstland, het uitsluiten van sociale voorzieningen voor tien jaar, nog strengere inburgeringseisen waardoor gezinshereniging praktisch onmogelijk wordt en het niet langer mogelijk maken van herhaalde (asiel)aanvragen zijn enkele voorbeelden van plannen die er liggen. 

VluchtelingenWerk vraagt de informateur om bij het uitvoeren van zijn opdracht de fundamentele uitgangspunten zoals neergelegd in verdragen voorop te stellen. “Ik hoop dat men niet uit het oog verliest dat mensen die vluchten wegens vervolging, oorlog en geweld, recht op bescherming hebben, op een eerlijke, zorgvuldige en snelle asielprocedure en op een gezinsleven”, aldus Ivakic. 

BizPress.nl