vestering technisch beroepsonderwijs gericht op 3 innovatiegebieden

De focus van de extra investering in het technisch beroepsonderwijs richt zich op de innovatiegebieden chemie, water en high-tech automotive systems, zo is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken besloten. Voor het opzetten van Centra voor Innovatief Vakmanschap in het mbo en Centres of Expertise in het hbo hebben zij 28 miljoen euro beschikbaar gesteld. Consortia van onderwijsinstellingen, bedrijven en andere partners worden vanaf nu uitgenodigd een business case in te leveren om te komen tot hét centrum voor kennis en innovatie binnen één van de geselecteerde drie gebieden. 
Nederland investeert met zijn innovatiebeleid in nationale innovatiegebieden. Deze investeringen leveren meer rendement op wanneer het beroepsonderwijs aansluit bij de kennis die wordt ontwikkeld binnen deze gebieden. De combinatie van intensieve samenwerking tussen instellingen en het bedrijfsleven en een duidelijke profilering moet leiden tot meer uitstroom van jongeren op de technische arbeidsmarkt. Daarnaast beogen de centra te voorzien in de kwalitatieve behoefte van het innovatief bedrijfsleven én het innovatievermogen van bedrijven te stimuleren. 

Dit wordt gesteld door twee onafhankelijke commissies onder leiding van Loek Hermans (mbo, maart 2010) en Hans de Boer (hbo, oktober 2009), die op initiatief van het Platform Bèta Techniek in samenwerking met de MBO Raad en de HBO-raad, zijn gevraagd advies uit te brengen over het vormgeven van het bètatechnisch beroepsonderwijs in de periode 2011-2016. 
De ministeries van OCW en EZ hebben budget vrijgemaakt om binnen de gebieden water, chemie en high-tech automotive systems te starten met drie Centres of Expertise (deze kunnen gedurende vijf jaar worden ondersteund met 1 miljoen euro per jaar) en zes Centra voor Innovatief Vakmanschap (deze kunnen gedurende vijf jaar worden ondersteund met 400.000 euro per jaar). Voor beide centra geldt dat de consortia een gelijkwaardige investering doen, namelijk minimaal 50% cofinanciering.

Vanaf nu worden consortia van mbo/hbo-onderwijsinstellingen, bedrijven en andere partners uitgenodigd vóór 15 oktober 2010 een business case in te dienen voor een Centre of Expertise of Centrum voor Innovatief Vakmanschap. Eind dit jaar zal bekend worden welke instellingen en partners zich scherp kunnen profileren en hard op weg zijn hét centrum voor kennis en innovatie binnen een economisch speerpunt van Nederland te worden, voor zowel onderwijs als bedrijfsleven.

BizPress.nl