Privacy Beleid

BizPress.nl vindt het absoluut belangrijk om de door jouw verstrekte gegevens en ook die van onze website bezoekers met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Indien je op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van een wedstrijd of een andere actie, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. BizPress.nl zal de door jouw verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij je hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Analyse van gegevens en cookies
De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid. Cookies worden ook gebruikt om eventueel gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Disclaimer
De aansprakelijkheid van BizPress.nl van de personeelsleden van BizPress.nl en van de personen voor wie BizPress.nl verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), die aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Alle (redactionele) informatie, of informatie op andere wijze gepubliceerd op de website: www.BizPress.nl is op zeer zorgvuldige wijze samengesteld. Doch kan TBizPress.nl op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. BizPress.nl en haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op haar (professionele) kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. BizPress.nl en doet er alles aan om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen laten zijn, en indien van toepassing; storingen, vertragingen en dergelijke zo snel mogelijk te verhelpen. Een storing met betrekking tot www.BizPress.nl kan niet leiden tot schadevergoeding door BizPress.nlen aan (de) wederpartij. BizPress.nlen is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel van de toegang tot de website wordt verkregen.

BizPress.nl