Perspectief op betaald werk niet groter door Participatiewet


Job Cohen: ‘De bezuiniging op het Participatiebudget beperkt baankans kwetsbare groepen.’

 De Participatiewet heeft de baankansen voor mensen met een arbeidsbeperking niet verbeterd. Deze teleurstellende conclusie trekt Cedris op basis van de uitkomsten van het SCP rapport eindevaluatie participatiewet. ‘Eén ding is nu wel duidelijk geworden: het is wensdenken gebleken om met fors minder geld meer mensen met een arbeidsbeperking duurzaam een betaalde baan te bieden. Zelfs in een economische hoogconjunctuur gaat dat dus niet vanzelf.  Een inclusieve arbeidsmarkt vraagt een investering, ook in financiële zin’, aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris. 

 

Uit de evaluatie blijkt dat de ambitie van gemeenten en rijk om alle mensen vanuit de participatiewet naar betaald werk te begeleiden hoger ligt dan met de huidige middelen gerealiseerd kan worden. Ondanks dat  veel werkgevers bereid lijken om meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, tonen de cijfers dat dit arbeidsmarktvraagstuk niet door de markt wordt opgelost.

Cohen: ‘Werk betekent zoveel voor mensen: een eigen inkomen, de kans om zich verder te ontwikkelen, trots op wat je doet. Het is daarom frustrerend dat, ondanks een Participatiewet, zoveel mensen nog niet de mogelijkheid hebben hun talenten te tonen op de arbeidsmarkt. Dat zal echt moeten veranderen, daar ligt de uitdaging’.

In een gezamenlijke brief constateert Cedris met VNG, Divosa, G4 en G40, dat naast voldoende begeleidingsbudget een ‘publieke infrastructuur nodig blijft die voorziet in het bieden van werk- en inkomenszekerheid en voor opstap- en terugvalmogelijkheden’.

De Participatiewet heeft vooralsnog niet gezorgd voor betere arbeidsmarktkansen voor mensen die tot 2015 aanspraak konden maken op de Wet Sociale Werkvoorziening. Er zijn dus aanpassingen nodig. Om in de toekomst de arbeidsmarktkansen van de meest kwetsbare groepen te vergroten doet Cedris samen met genoemde organisaties 3 verbetervoorstellen:

-Naar één regeling voor de basis van de arbeidsmarkt

Cedris en gemeenten willen minder drempels en financiële schotten tussen bestaande regelingen. Een stelsel dat stimuleert en niet ontmoedigt. Voor de werkzoekenden, doordat een stap richting werk dan niet ten koste gaat van inkomenszekerheid en er ook een terugvalmogelijkheid is als de situatie daar om vraagt. Voor werkgevers, doordat het dan eenvoudiger wordt ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden.

 

-In goede en slechte tijden investeren in ontwikkeling van mensen

De evaluatie laat zien dat ook in een economische hoogconjunctuur een ruim participatiebudget noodzakelijk is om werkzoekenden de juiste begeleiding en ondersteuning te bieden. Om ervoor te zorgen dat deze mensen ook tijdens een crisis aan het werk kunnen blijven, moeten er ook dan voldoende middelen beschikbaar zijn. Dit vraagt om hier in goede economische tijden geld voor te reserveren. Investeren in mensen heeft een economisch, maatschappelijke en sociaal rendement en verdient zich dus terug.

– Samenhangende aanpak op onderwijs en arbeidsmarkt

Om werk te vinden en te behouden is onderwijs en scholing cruciaal. Dat geldt voor iedereen en zeker voor jongeren die het niet redden binnen het huidige onderwijssysteem. Praktijkgerichte opleidingen, die aansluiten bij de vraag van werkgevers, bieden ontwikkelperspectief voor werkenden en werkzoekenden. Dit vraagt om deze vorm van onderwijs onderdeel te maken van het publiek gefinancierde onderwijs en scholingsaanbod.

BizPress.nl