Nieuwe werknemersvoorzitter Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT)


Jos Brocken is met ingang van 1 januari 2018 benoemd als de nieuwe werknemersvoorzitter van PMT. Hij volgt Jan Berghuis op, die per 31 december 2017 met pensioen is gegaan. Daarnaast zijn Eugenie Hol en Frank van der Zanden gestart als respectievelijk, manager Risicomanagement en manager IT.

Jos Brocken was al betrokken als bestuurslid bij PMT. Nu gaat hij zijn kennis van de sector inzetten als werknemersvoorzitter bij PMT. Eugenie Hol is op 18 december 2017 begonnen als manager Risicomanagement bij PMT, waar zij Hartwig Liersch opvolgt. Eerder was zij hoofd Model Validatie bij ING Bank. Frank van der Zanden  is op 1 januari 2018 begonnen als Manager IT / CIO bij PMT. Daarvoor was hij als Interim Manager werkzaam voor diverse organisaties in de financiële sector. 

 

Met zijn grote kennis en vele jaren ervaring met pensioenen is Jos Brocken een aanwinst als voorzitter voor PMT. Hij is sinds 2006 actief als landelijk bestuurder van FNV Metaal voor de sectoren Metaal en Techniek, Metalektro en Motorvoertuigen. Zo trad hij op als cao-onderhandelaar en vakbondsbestuurder met een speciale focus op pensioenen en is hij ook al jaren actief als pensioenbestuurder. Jos Brocken heeft sinds 2006 zitting in het bestuur van PMT. Daarnaast is hij vele jaren werknemersvoorzitter geweest van het bestuur van het pensioenfonds voor de Metalektro (PME). Per 1 januari 2018 is hij gestopt als cao-onderhandelaar in de Metaal en Techniek en Metalektro. Als voorzitter van Pensioenfonds Metaal & Techniek gaat Brocken zich inzetten om sturing te geven aan het realiseren van de ambities van het fonds. “Dit pensioenfonds wil dichtbij de werknemers en werkgevers in de sector staan. Mijn achtergrond is een versterking van de verbinding met de deelnemers. Hun belangen staan voorop”, aldus Brocken.

 

Ambities PMT

FINANCIëLE ZEKERHEID

PMT draagt – tegen een gegeven premie – zorg voor een goed aanvullend inkomen voor deelnemers en biedt ook zekerheid aan mensen die tijdens hun actieve loopbaan worden geconfronteerd met situaties waarin moet worden teruggevallen op het fonds, zoals bij overlijden, ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. PMT doet dit binnen een verplicht gestelde regeling waarbij het geen winstoogmerk heeft. Onder ongunstige omstandigheden kan PMT genoodzaakt zijn om te korten op de pensioenen.

MAATWERK IN DE REGELING

De samenleving vraagt meer dan ooit naar mogelijkheden om individuele keuzes te kunnen maken. PMT komt hieraan tegemoet. De beste garantie voor individuele keuzemogelijkheden is een collectieve basisvoorziening, waarin risico’s, kosten en baten worden gedeeld. 

WAARDEVAST PENSIOEN OP VERANTWOORDE WIJZE

‘Het beleggingsbeleid van PMT is erop gericht om voldoende rendement op het belegde vermogen te behalen om zo een betaalbaar pensioen te combineren met het streven naar een waardevast pensioen. Er wordt niet meer risico genomen dan nodig is en derhalve kan PMT onder ongunstige omstandigheden genoodzaakt zijn om de pensioenen niet te indexeren. De kosten van vermogensbeheer liggen onder het gemiddelde van de markt’.

PMT streeft ernaar om een zo hoog mogelijk percentage van de beleggingsportefeuille te laten voldoen aan de eisen van ESG-integratie. Daarbij streeft PMT ernaar om negatieve maatschappelijke effecten van zijn beleggingen te voorkomen en om waar mogelijk ook positieve maatschappelijke impact te realiseren. De kosten van het vermogensbeheer liggen onder het gemiddelde van de markt.

PRO-ACTIEF EN ZICHTBAAR

PMT heeft een duidelijke en herkenbare visie op en opinie over de ontwikkelingen in het pensioendomein. Het fonds draagt actief bij aan het maatschappelijke debat over pensioenen. De duidelijke visie krijgt waardering bij de achterban en leidt tot opinieleiderschap in de pensioensector.

LAAGDREMPELIG EN BETROKKEN

PMT heeft een sterke verbinding met de achterban en investeert voortdurend in de relatie met alle belanghebbenden. Het fonds verplaatst zich in hun wensen en behoeften en demonstreert dat in zijn houding, gedrag en acties. Het fonds is zowel digitaal als in persoonlijk contact makkelijk bereikbaar. De dienstverlening is betrouwbaar en accuraat. Dat toetst PMT bij de achterban. PMT communiceert toegankelijk, duidelijk en adequaat. Deelnemers, werkgevers en pensioengerechtigden voelen zich gekend en begrepen.

BizPress.nl