Nieuwe CAO Tankstations en Wasbedrijven: investeren in medewerker


Gisteren is er een nieuwe CAO voor Tankstations en Wasbedrijven afgesloten. Partijen zijn in een recordtempo tot overeenstemming gekomen. De Belangenvereniging Tankstations (BETA) kijkt tevreden terug op het onderhandelingsproces. In een tijd waarin vakbonden en werkgevers vaak rollend over straat gaan, laat dit principe-akkoord zien dat het ook anders kan.

De lopende CAO zou eindigen op 31 december 2017. BETA zat ook dit jaar om tafel, samen met BOVAG, en vier vakbonden FNV, CNV, De Unie en de LBV. Ondanks de grote CAO-delegatie is het gelukt om in recordtempo een nieuwe CAO te sluiten. De samenwerking tussen verschillende partijen was dit jaar innovatief en enorm efficiënt, hetgeen heeft geresulteerd in een snel akkoord. Voorop tijdens de onderhandelingen stonden ‘het investeren in de medewerker’. Partijen hadden daarin een gezamenlijk belang en vertrekpunt. Dit maakte dat de CAO-onderhandelingen soepel verliepen.

De nieuwe CAO zal lopen vanaf 1 december 2017 tot en met 31 december 2019, een heeft zodoende een looptijd van 25 maanden. Welke loonsverhogingen staan werkgevers en werknemers in de tankstationbranche in deze periode te wachten?

Inkomensontwikkeling

Partijen hebben de volgende afspraak gemaakt over de inkomensontwikkeling van werknemers:

– op 1 januari 2018 = 2,5% loonsverhoging van de salaristabellen. Dit dient voor elke werknemer te resulteren in een verhoging van minimaal 2% van het feitelijke salaris.

– op 1 januari 2019 = 2% loonsverhoging. Deze loonsverhoging vindt plaats volgens de gebruikelijke systematiek over het feitelijke salaris en de salaristabellen.

Opleiding

Partijen zijn het daarnaast eens over het belang van een goede opleiding en ontwikkeling van de medewerkers in onze branche. Deze onderwerpen worden voor de heel branche uitgevoerd bij OOTW. In het bestuur van OOTW zullen daarom meer concrete afspraken worden gemaakt over de invulling van de onderwerpen maar zoals in de huidige CAO vastgelegd, zullen deze afspraken in ieder geval worden voortgezet:

– een hele betaalde opleidingsdag (8 uur) per jaar.

– elke medewerker ontvangt een opleidingsvoucher, die recht geeft op een dagdeel gratis training in de regio gedurende de looptijd van de cao.

– de OOTW-premie bedraagt 0,3%.

Veiligheid

Een bemand tankstation moet een prettige en veilige plek zijn om te werken en te bezoeken. Door de vele preventieve maatregelen die op tankstations getroffen zijn en door intensieve samenwerking met politie en justitie, nemen de overvallen in onze branche al jaren in aantal af. Tegelijkertijd veranderen de activiteiten in de tankshops. Het gebruik van kogelwerend glas (OBRI) waarmee de kassa omgeven dient te zijn (tussen 21 uur ‘s avonds en 6 uur ’s ochtends) blijkt volgens de werkgevers in de praktijk niet altijd aan te sluiten bij de gastvrije uitstraling en dienstverlening die wordt gezocht. Dit kan leiden tot onwenselijke situaties. De verplichtingen uit de CAO aangaande de OBRI blijven staan maar er zal gedurende de looptijd van de CAO wel onderzoek worden gedaan naar het gebruik van de OBRI. Kan de veiligheid van medewerkers en klanten op een alternatieve manier geborgd worden die minimaal gelijkwaardig is aan de OBRI, en zo ja, hoe? De veiligheid van medewerker en klant dient daarbij te allen tijde het uitgangspunt zijn.

Uiteraard zijn er ook afspraken gemaakt over het derde WW-jaar, duurzame inzetbaarheid en eventuele wetswijzigingen voortvloeiende uit het regeerakkoord. Hierover zal tijdens de looptijd van de CAO meer concreet inzicht worden verschaft. De nieuwste versie van de CAO zal zo snel mogelijk digitaal ter beschikking worden gesteld door partijen.

BETA kijkt tevreden terug op het onderhandelingsproces en is trots op de bereikte resultaten. De achterban van cao-partijen zal de komende weken stemmen over de inhoud van het bereikte akkoord.

http://beta-tankstations.nl/

BizPress.nl