Minder kunstmestgebruik voor minder stikstofuitstoot


De stichting Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Kringloopprecisiebemesting heeft maandag aan de commissie Remkes een advies heeft uitgebracht, om een bijdrage te leveren aan de oplossing van de Stikstofcrisis. Het gaat om versnelling van de toepassing van de precisiebemesting met circulaire meststoffen, leidend tot een versnelde daling van het kunstmestgebruik.

Kunstmest veroorzaakt ca 8% van de landelijke ammoniakuitstoot, dat is evenveel als de uitstoot door de pluimveehouderij en iets meer dan de helft van de uitstoot door de varkenshouderij. Ook de uitstoot van stikstofoxiden door kunstmest is substantieel. Dat wettigt de vraag, of de emissies door kunstmest anno 2019 te vermijden zijn.

De stikstofuitstoot door kunstmest is het gevolg van productie en gebruik van stikstofkunstmeststoffen, waarbij korrelvormige kalkammonsalpeter, breedwerpig toegediend, het grootste marktaandeel heeft in Nederland. Er is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling, de productie, het op de markt brengen van betere toedieningstechnieken en in de registratie van een hele reeks reststromen als stikstofmeststof, allemaal geproduceerd nagenoeg zonder stikstofemissies. Daarmee kan kwalitatief en kwantitatief ruim voorzien worden in de vraag naar stikstofmeststoffen, die overigens door toename van biologische stikstoffixatie en lagere toedieningsverliezen kleiner zal zijn dan nu.

De breedwerpige oppervlakkige toediening van kalkammonsalpeter veroorzaakt de genoemde emissies van ammoniak en stikstofoxiden. Die zijn te vermijden door plaatsing in de wortelzone van de juiste meststof, op het juiste moment, in de juiste dosering, dus mondjesmaat en vaak, alles in relatie tot de behoefte van het gewas. Met de moderne technieken is dat mogelijk, een toenemend aantal telers maakt daar tegenwoordig gebruik van, want het levert hogere hectareopbrengsten en verlaging van de bemestingskosten. Daarnaast is de onnauwkeurigheid die met breedwerpige oppervlakkige toediening gepaard gaat alle boeren een doorn in het oog. Dat maakt dat de adoptiegraad, die geschat kan worden op minstens 10% nu snel omhoog kan. Het helpt daarbij, dat elke teler die over wil stappen op de nieuwe technieken, wel een voorbeeld in de directe omgeving heeft. Bij invoering van de CO2 heffing zullen de kunstmestprijzen stijgen, ook dat zal een reden zijn om bij de buren een kijkje te nemen.

Sinds 1990 is het kunstmestverbruik gehalveerd door toepassing van de Beste Landbouwkundige Praktijken voor de bemesting. Met de technieken van de 21e eeuw , die high- en low- tech kunnen zijn, kan het kunstmestgebruik snel geheel worden teruggedrongen door precisiebemesting met circulaire meststoffen, zonder verlies aan productiviteit en inkomen voor de telers. Dat tikt aan voor de reductie van de stikstofuitstoot, sneller en vaak hoger dan de tot nu toe voorgestelde maatregelen.

Alle informatie over de technieken is te vinden op de website van het POP3 demonstratieproject www.precisiebemestingzuidholland.nl en voorts vindt voor de zesde maal in Wageningen op 29 november de jaarlijkse Dag van de Precisiebemesting plaats, een samenwerking tussen bedrijfsleven en WUR-studenten en -onderzoekers, waarin gerapporteerd wordt over de nieuwste technische ontwikkelingen.

Dit persbericht gaat over een onderdeel van een breder voorstel voor oplossing van de stikstofcrisis met de titel “Plan voor bijdrage aan Stikstofcrisis in de landbouw” op www.stikstofuitstootreductie.nl

Voor informatie : H.Bartlema 0651596092

BizPress.nl