Aankondiging Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders


Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Op 17 juli 2018 om 17:30 uur zal Novisource N.V. (de “Vennootschap”) een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“BAVA”) houden. De BAVA vindt plaats in Amsterdam (1101 BE) aan Hoogoorddreef 56L ten kantore van de vennootschap.

Agenda, toelichting en aansluitende documenten

De aansluitende documenten van de BAVA alsmede de toelichting op de agendapunten liggen voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap of zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar na verzoek per e-mail op ir@novisource.nl. Ook staan deze stukken op www.novisource.nl .

Aanmelding

Aandeelhouders (houders van aandelen B) die in persoon of vertegenwoordigd

door een schriftelijke gevolmachtigde de BAVA wensen bij te wonen, kunnen zich

tot uiterlijk 9 juli 2018, 17.30 uur via hun bank schriftelijk aanmelden bij de ING Bank N.V. (Foppingadreef 7, 1102 BD  Amsterdam, locatiecode TRC 02.039, e-mailadres Iss.pas@ing.nl). Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling in welke administratie zij voor de aandelen staan geregistreerd en dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de registratiedatum: 19 juni 2018. Via hun bank krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de BAVA.

Potentiële aandeelhouders die kennis willen maken met de Vennootschap kunnen zich als toehoorder aanmelden bij de Vennootschap op ir@novisource.nl.

Volmachten en steminstructies

Houders van aandelen die niet in persoon de BAVA wensen bij te wonen kunnen aan een derde schriftelijk volmacht verlenen en steminstructies geven om namens henen een stem uit te brengen op de BAVA. Ook in dat geval dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze en uiterlijk tot het hiervoor vermelde tijdstip op de hiervoor vermelde datum, onder overlegging van de verstrekte volmacht. Een volmacht- en steminstructie formulier is kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap via ir@novisource.nl. De gevolmachtigde dient het ontvangstbewijs en de volmacht voor de BAVA in te leveren bij het inschrijfpunt (bij binnenkomst).

Aanwezigheidsregistratie

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de BAVA alleen hun stem- en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de BAVA zijn geregistreerd.

Deze aanwezigheidsregistratie vindt aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal plaats vanaf  uur tot aanvang van de BAVA. U dient een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap

Op de dag van de oproeping heeft de Vennootschap een geplaatst kapitaal van

€ 1.175.094,00 bestaande uit 11.750.940 gewone aandelen B van elk € 0,10 nominaal. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 11.750.940.

 

Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Datum                 : 17 juli 2018

Aanvang              : 17:30 uur

Locatie                 : Amsterdam (1101 BE) aan Hoogoorddreef 56L

1.       Opening

2.       Mededelingen

3.       Notulen vorige vergadering

4.       Benoeming nieuwe bestuurder (ter stemming)

Voorgedragen wordt de heer C. den Ouden (CFO ad interim)

5.       Gelegenheid tot stellen van vragen

6.       Sluiting

 

Toelichting op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Toelichting op agendapunt 3. Notulen vorige vergadering

Behandeling van eventuele vragen naar aanleiding van de notulen van de algemene vergadering van de Vennootschap van 6 juni 2018.

Toelichting op agendapunt 4. Benoeming nieuwe bestuurder

De raad van commissarissen van de Vennootschap stelt aan de algemene vergadering voor om de heer Cees den Ouden met ingang direct na sluiting van de vergadering te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met de titel CFO ad interim, voor een termijn van maximaal 1 jaar.

De heer Cees den Ouden (1962) heeft brede internationale ervaring in financieel en algemeen management en heeft een speciale expertise in transformatie en groeiprocessen. De heer Cees den Ouden was voorheen CFO bij Argos Group (nu Varo) en heeft in de laatste jaren veelvuldig opgetreden als CFO ad interim, onder meer bij Tauw Group B.V. en Xeikon N.V. en als managing director ad interim bij Odjfell Terminals (Rotterdam) B.V. De heer Cees den Ouden is momenteel commissaris bij Argos Zorggroep en Nesec Scheepsfinancieringen B.V.

De ondernemingsraad van de Vennootschap heeft een positief advies uitgebracht ten aanzien van de benoeming van de heer Cees den Ouden als bestuurder van de Vennootschap, met de titel CFO ad interim.

Na het defungeren van de heer Peter Specht als bestuurder van de Vennootschap, waardoor er sprake was van ontstentenis van alle bestuurders van de Vennootschap, heeft de raad van commissarissen van de Vennootschap één van de commissarissen, zijnde de heer Edwin Groeneveld, aangewezen die tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap is belast totdat een nieuwe bestuurder van de Vennootschap benoemd wordt. De heer Edwin Groeneveld is gedurende de tijd dat hij belast is met het bestuur van de Vennootschap formeel lid gebleven van de raad van commissarissen maar heeft zijn functie als commissaris niet uitgeoefend.

Indien de heer Cees den Ouden tot bestuurder van de Vennootschap benoemd wordt, zal – gelet op de zeer korte periode dat sprake is geweest van ontstentenis van alle bestuurders van de Vennootschap – de heer Edwin Groeneveld zijn functie als commissaris weer hervatten en aldus zijn commissariaat weer voortzetten, een en ander in afwijking van de Best Practice Bepalingen 2.1.7. onder ii.  juncto 2.1.8 onder v. van de Corporate Governance Code;

 

EINDE

 

BizPress.nl